Sách II Các-vua
Sách 2 Các Vua. Học Kinh Thánh Hàng Ngày

Chia sẻ

2 Các Vua đoạn 2 . Học Kinh Thánh Hàng Ngày 04 tháng 12 năm 2020

2 Các Vua đoạn 2: https://www.youtube.com/watch?v=-EAtwe0shRM