baigiangtinlanh.com
Mục sư Nguyễn Xuân Sanh

Chia sẻ

Bài giảng của Mục sư Nguyễn Xuân Sanh tối 25 tháng 12 năm 2016 với đề tài Ánh sáng của sự sống :