Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 12 tháng 10 năm 2018 – Yên Ninh Trong Tay Chúa

http://baigiangtinlanh.com

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 12 tháng 10 năm 2018 – Yên Ninh Trong Tay Chúa Yên Ninh Trong Tay Chúa Đọc: Ê-sai 40:9–11 Ngài sẽ chăn bầy mình như […]

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 11 tháng 10 năm 2018 – Câu Chuyện Về Chúa Jêsus

http://baigiangtinlanh.com

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 11 tháng 10 năm 2018 – Câu Chuyện Về Chúa Jêsus Câu Chuyện Về Chúa Jêsus Đọc: I Giăng 1:1–4; Giăng 21:24–25 Đức Chúa Jêsus còn […]

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 10 tháng 10 năm 2018 – Hát Vang Trước Đội Xử Bắn

http://baigiangtinlanh.com

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 10 tháng 10 năm 2018 – Hát Vang Trước Đội Xử Bắn Hát Vang Trước Đội Xử Bắn Đọc: Mác 14:16–26 Tôi vững tin dù […]

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 09 tháng 10 năm 2018 – Hơn Muôn Ngàn Lời Nói

http://baigiangtinlanh.com

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 09 tháng 10 năm 2018 – Hơn Muôn Ngàn Lời Nói Hơn Muôn Ngàn Lời Nói Đọc: Rô-ma 8:22–30 Cũng vậy, Thánh Linh giúp đỡ […]

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 08 tháng 10 năm 2018 – Người Cha Ca Hát

http://baigiangtinlanh.com

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 08 tháng 10 năm 2018 – Người Cha Ca Hát Người Cha Ca Hát Đọc: Sô-phô-ni 3:14–20 Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ngự giữa ngươi, […]

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 07 tháng 10 năm 2018 – Tiếp Đón Nồng Hậu

http:/baigiangtinlanh.com

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 07 tháng 10 năm 2018 – Tiếp Đón Nồng Hậu Tiếp Đón Nồng Hậu Đọc: Hê-bơ-rơ 13:1–3 Vậy, đang lúc có cơ hội, chúng ta […]

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 06 tháng 10 năm 2018 – Hãy Chiếu Rạng

http://baigiangtinlanh.com

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 06 tháng 10 năm 2018 – Hãy Chiếu Rạng Hãy Chiếu Rạng Đọc: Phi-líp 2:14–16 Giữa thế hệ đó, anh em hãy chiếu rạng như ánh […]

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 05 tháng 10 năm 2018 – Tốt Hơn Bao Giờ Hết 

http://baigiangtinlanh.com

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 05 tháng 10 năm 2018 – Tốt Hơn Bao Giờ Hết  Tốt Hơn Bao Giờ Hết  Đọc: Thi Thiên 51:9-13 Xin phục hồi niềm vui cứu […]