http://baigiangtinlanh.com
Bài dưỡng linh

Chia sẻ

Kính gởi đến quý tôi tớ, con cái Chúa gần xa, đây là bài dưỡng linh mà đầy tớ Chúa là Thầy Đỗ Hữu Hoàng đã soạn cho phần Dưỡng Linh hàng tuần của Hội Thánh Tin Lành Thị Nghè. Chúng tôi đã xin được phép đăng lên baigiangtinlanh.com với mong muốn những bài Dưỡng Linh này sẽ đem đến sự khích lệ, nâng đỡ cho nhiều con cái Chúa xa gần khắp nơi! Xin cầu thay để Chúa ban phước bội phần hơn cho Thầy Đỗ Hữu Hoàng và gia đình.

BẮT CHƯỚC CHÚA

     “Vậy anh em hãy trở nên kẻ bắt chước Ðức Chúa Trời như con cái rất yêu dấu của Ngài; hãy bước đi trong sự yêu thương, cũng như Ðấng Christ đã yêu thương anh em, và vì chúng ta phó chính mình Ngài cho Ðức Chúa Trời làm của dâng và của tế lễ, như một thức hương có mùi thơm”. Ê-phê-sô 5:1-2

Đời sống của Cơ-đốc nhân là bản sao chép (duplication) đời sống của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chính vì vậy, sứ đồ Phao-lô gọi Cơ-đốc nhân là “kẻ bắt chước” Đức Chúa Trời như con cái yêu dấu của Ngài.

Động từ “bắt chước” có nghĩa là “rập khuôn”, “làm cho giống hệt” hay “học đòi” (Hê-bơ-rơ 6:12).

Điều nầy cho chúng ta thấy hai điểm quan trọng:

(a) Tiêu chuẩn của đời sống Cơ-đốc nhân không phải là của con người hay thánh nhân bèn là chính Đức Chúa Trời. Cơ-đốc nhân chỉ có một mẫu mực cho đời sống để theo đuổi và học đòi là Chúa Giê-xu Christ. Chúng ta thường có khuynh hướng bắt chước con người, lấy con người làm tiêu chuẩn cho đời sống đạo hạnh của mình. Chính vì thế, chúng ta thường hay bị thất vọng khi “thần tượng” của chúng ta bị sụp đổ. Có người đi đến chỗ mất đức tin chỉ vì nhìn con người mà không theo Chúa thật sự. Đó không phải là điều Đức Chúa Trời muốn thấy trong đời sống con cái Ngài.

(b) Vì là con cái yêu dấu của Đức Chúa Trời, cho nên Cơ-đốc nhân chắc chắn phải giống Cha. Việc “bắt chước” Đức Chúa Trời hay Chúa Giê-xu Christ của Cơ-đốc nhân là con cái không giống như việc người bên ngoài gia đình Đức Chúa Trời bắt chước Ngài. Một bên trong mình có bản tánh của Đức Chúa Trời (2 Phi-e-rơ 1:4c). Một bên là không. Con trong gia đình giống cha là điều bình thường và tất nhiên. Thế thì việc “bắt chước” của Cơ-đốc nhân được hiểu đó là việc đem những hành động sai lầm của chính mình so với bản tánh tốt lành và thiện hảo của Đức Chúa Trời để xem thử điều nào cần phải được sửa đổi trong đời sống để trở nên ngày càng giống Chúa là Cha. Nếu một người chưa bao giờ bước vào trong mối liên hệ Cha-con với Đức Chúa Trời thì chẳng bao giờ có thể “bắt chước” Đức Chúa Trời cách đúng nghĩa. Và nếu có đi chăng nữa, đó chỉ là bông trái giả.

Khi sinh bởi Đức Chúa Trời, “hạt giống” của Đức Chúa Trời, tức bản chất của Ngài, ở trong con cái Ngài. Những người thuộc về Chúa Giê-xu có tình yêu thương, năng quyền và những phẩm chất thuộc về Đức Chúa Trời. Vì thế, Cơ Đốc nhân không thể sống trái ngược với bản tính của Ngài. Trở thành Cơ Đốc nhân là được sinh lại do Chúa Thánh Linh và có một bản chất thuộc linh mới giống Đức Chúa Trời.

Một ngày kia, Chúa Giê-xu sẽ trở lại để đem con cái Ngài vào cõi vĩnh hằng. Khi tin những điều mà Lời Đức Chúa Trời dạy, sự sống của người tin hòa hợp với những gì lẽ thật nói đến, họ tin rằng mình thuộc về Chúa Giê-xu và sẽ gặp Ngài, vì thế trong niềm hy vọng đó, họ sẵn sàng “giữ mình thanh sạch vì Ngài là thanh sạch” (I Giăng 3:1-3).

Trong khi chờ đợi, Cơ-đốc nhân tránh xa tội lỗi, chân thành yêu thương người lân cận và làm những điều công chính mà luật pháp của Đức Chúa Trời đòi hỏi (I Giăng 3:9-10). Đây mới thực sự là sống đạo và là phương cách hữu hiệu để chứng minh mình là con cái thật của Đức Chúa Trời, mỗi ngày sống rập khuôn giống Cứu Chúa Giê-xu hơn. Nếu tiếp tục sống trong tội lỗi, làm những điều xằng bậy, chúng ta không thuộc về Đức Chúa Trời, nhưng thuộc về ma quỷ.

 

Lạy Chúa, xin Ngài tiếp tục hành động cách có quyền trong đời sống của chúng con để biến đổi chúng con ngày càng trở nên giống Chúa Cứu Thế Giê-xu. Xin cứu chúng con khỏi việc chỉ muốn làm việc yêu thương mà lòng chúng con không thật sự có bản chất yêu thương của Ngài. Chúa ôi, xin giúp chúng con mỗi ngày đeo đuổi sự thánh khiết và thánh thiện của Ngài để chúng con xứng đáng là con cái rất yêu dấu của Ngài giữa thế gian đầy dẫy tội lỗi này. Amen!