http://baigiangtinlanh.com
Bài dưỡng linh

Chia sẻ

Bài dưỡng Linh – Chịu khổ vì Đấng Christ – Thầy Đỗ Hữu Hoàng

Kính gởi đến quý tôi tớ, con cái Chúa gần xa, đây là bài dưỡng linh mà đầy tớ Chúa là Thầy Đỗ Hữu Hoàng đã soạn cho phần Dưỡng Linh hàng tuần của Hội Thánh Tin Lành Thị Nghè. Chúng tôi đã xin được phép đăng lên baigiangtinlanh.com với mong muốn những bài Dưỡng Linh này sẽ đem đến sự khích lệ, nâng đỡ cho nhiều con cái Chúa xa gần khắp nơi! Xin cầu thay để Chúa ban phước bội phần hơn cho Thầy Đỗ Hữu Hoàng và gia đình.

                            Chịu Khổ vì Đấng Christ

“12 Hỡi kẻ rất yêu dấu, khi anh em bị trong lò lửa thử thách, chớ lấy làm lạ như mình gặp một việc khác thường. 13 Nhưng anh em có phần trong sự thương khó của Đấng Christ bao nhiêu, thì hãy vui mừng bấy nhiêu, hầu cho đến ngày vinh hiển của Ngài hiện ra, thì anh em cũng được vui mừng nhảy nhót. 14 Ví bằng anh em vì cớ danh Đấng Christ chịu sỉ nhục, thì anh em có phước; vì sự vinh hiển và Thánh Linh của Đức Chúa Trời đậu trên anh em.” (1Phi-e-rơ 4:12-14)

Nhiều người không hiểu được vì sao Con Đức Chúa Trời chịu đau khổ. Họ cũng ngạc nhiên khi thấy các môn đệ của Ngài cũng chịu đau khổ như Ngài. Nhưng đối với Sứ đồ Phi-e-rơ thì:

Trước nhất, Cơ Đốc nhân phải chịu khổ là điều bình thường. Dĩ nhiên, chịu khổ ở đây không phải là hậu quả của những việc làm sai trái nhưng là sự chịu khổ vì Danh Chúa Giê-xu (I Phi-e-rơ 4:15,16), vì Cơ Đốc nhân không sống theo thế gian nhưng sống theo lời dạy của Chúa Giê-xu nên họ bị thế gian chống đối. Độc giả của Sứ đồ Phi-e-rơ vào thời điểm đó đang trải qua sự bức hại vô cùng tàn bạo, vì thế, ông viết những điều này để nâng đỡ đức tin của họ. Người theo Chúa Giê-xu nhưng không bao giờ từng trải thử thách và đau khổ là điều đáng ngạc nhiên. Nếu sự đau khổ chúng ta đang trải nghiệm tương đối nhẹ nhàng, thì cũng cần nhớ nhiều nơi trên thế giới các tín hữu Cơ Đốc phải đối diện với sự bức hại đáng sợ.

Thứ hai, chịu khổ được mô tả là “thử thách” (như trong 1:6,7 “Anh em vui mừng về điều đó, dầu hiện nay anh em vì sự thử thách trăm bề buộc phải buồn bã ít lâu; hầu cho sự thử thách đức tin anh em quí hơn vàng hay hư nát, dầu đã bị thử lửa, sanh ra ngợi khen, tôn trọng, vinh hiển cho anh em khi Đức Chúa Giê-xu Christ hiện ra.”), chứng thực đức tin của chúng ta. Khi chịu khổ, chúng ta có cơ hội chia sẻ sự thống khổ Chúa Giê-xu phải chịu để cứu chuộc chúng ta (câu 13) và đồng cảm với Ngài. Khi chịu khổ, chúng ta mới dễ dàng cảm thông với những người đang ở trong đau khổ để có thể nâng đỡ họ một cách hữu hiệu. Chịu khổ vì Chúa Giê-xu là dự phần vào “sự thông công thống khổ” với Ngài như Sứ đồ Phao-lô mô tả (Phi-líp 3:10). Các sứ đồ đã vui mừng khi chịu khổ và được kể là “xứng đáng chịu nhục vì Danh Chúa Giê-xu” (Công Vụ 5:41).

Cuối cùng, Sứ đồ Phi-e-rơ nói về Thánh Linh vinh quang của Đức Chúa Trời ngự trên những người chịu khổ (câu 14). Đây là vinh quang ở trên Chúa Giê-xu khi Ngài hóa hình, và vinh quang này ở trên Chấp sự Ê-tiên khi ông chịu khổ và tuận đạo (Công Vụ 6:15; 7:55). Sự vinh quang này cũng dành cho Cơ Đốc nhân khi họ trải nghiệm đau khổ vì Chúa Giê-xu với đức tin lớn của họ.

Tất cả những điều nói trên nhắc chúng ta đừng xem nhẹ sự chịu khổ. Khi sự thống khổ và bức hại xảy đến, chúng ta hãy “phó linh hồn cho Đấng Tạo Hóa thành tín” (câu 19) như Chúa Giê-xu đã phó linh hồn cho Cha của Ngài ở trên trời. Trong tay Đức Chúa Trời toàn năng chúng ta không sợ hãi.

Xin lưu ý rằng Phi-e-rơ so sánh lĩnh vực chịu đựng với lĩnh vực vui mừng nhảy nhót. Làm sao chúng ta có thể vui mừng nhảy nhót trong phạm vi này được ? Khi vinh hiển Ngài được bày tỏ, chúng ta sẽ được vinh hiển cùng Ngài. Sự vinh hiển này đạt đến mức độ mà chúng ta đã cho phép Ngài làm trọn bản tính của Ngài trong chúng ta. Vì thế đừng nhìn vào sự vấp phạm. Hãy nhìn vào sự vinh hiển sắp đến. Ha-lê-lu-gia.