http://baigiangtinlanh.com
Bài dưỡng linh

Chia sẻ

Bài dưỡng Linh – Chúa thăng thiên – Thầy Đỗ Hữu Hoàng

Kính gởi đến quý tôi tớ, con cái Chúa gần xa, đây là bài dưỡng linh mà đầy tớ Chúa là Thầy Đỗ Hữu Hoàng đã soạn cho phần Dưỡng Linh hàng tuần của Hội Thánh Tin Lành Thị Nghè. Chúng tôi đã xin được phép đăng lên baigiangtinlanh.com với mong muốn những bài Dưỡng Linh này sẽ đem đến sự khích lệ, nâng đỡ cho nhiều con cái Chúa xa gần khắp nơi! Xin cầu thay để Chúa ban phước bội phần hơn cho Thầy Đỗ Hữu Hoàng và gia đình.

Chúa Thăng Thiên

Công-vụ các Sứ-đồ 1:1-11

“Giê-xu nầy đã được cất lên trời khỏi giữa các ngươi, cũng sẽ trở lại như cách các ngươi thấy Ngài lên trời vậy” (c.11b).

Sau khi phục sinh, Chúa đã hiện ra với các môn đồ và ở với họ trong vòng 40 ngày. Sau đó Chúa đã trở về trời như lời Lu-ca ghi lại trong phân đoạn Kinh Thánh này. Việc Chúa thăng thiên có nhiều ý nghĩa quan trọng:

  1. Chúa đang được vinh hiển (Giăng 17:5). Khi nhập thế để làm một người hèn hạ, Chúa ở giữa vòng nhân thế tội lỗi và phải gánh chịu sự chống đối, khinh chê, rồi bắt bớ, kết án, đánh đập, hành hạ, và bị giết. Nhưng nay Chúa ngự trong cõi thánh thiện, vinh quang, Ngài nhận lại sự tôn thờ, chúc tụng của các thiên sứ thánh. Giê-xu vinh hiển đã trở thành người, nay lại được tôn cao. Ngài là Đấng có danh trên hết mọi danh. Danh mà khi nghe đến thì mọi đầu gối trên trời dưới đất bên dưới đất thảy đều quỳ xuống (Phi-líp 2:9-11).
  2. Chúa đang cầm quyền tể trị hoàn vũ. Kinh Thánh tiết lộ rằng Ngài đang ngồi bên hữu Đức Chúa Cha, tức là Ngài có địa vị tối cao để tể trị hoàn vũ (Hê-bơ-rơ 1:3). Mọi quyền bính trên trời và dưới đất đã giao cho Ngài (Ma-thi-ơ 28:19). Chúng ta phục vụ Ngài là phục vụ vị Vua tối cao, Đấng đã chiến thắng mọi thế lực. Vì lẽ đó mà con dân Ngài trong mọi thời đại đã vững lòng dấn thân phục vụ Ngài, không ngại gian nguy khốn khó.
  3. Chúa đang làm thầy tế lễ thiên thượng cho chúng ta. Sau khi đã dâng chính thân thể Ngài làm của lễ chuộc tội, nay Chúa đang ngồi bên hữu Đức Chúa Trời để cầu thay cho chúng ta (Hê-bơ-rơ 4:14-16). Chúa đã sai phái chúng ta làm đại diện cho Ngài để mở mang vương quyền của Ngài trong trần gian, thì chính Ngài cũng đang làm đại diện cho chúng ta để binh vực ân quyền của chúng ta trước mặt Chúa Cha ở Thiên đàng. Chúa cầu xin Cha, để rồi Chúa Thánh Linh sẽ đem ân phúc đến cho chúng ta (Giăng 7:39; 16:7-15). Chúng ta cần được che chở bảo vệ, được dẫn dắt chăng? Chúng ta có cần quyền năng ân tứ để sống thánh thiện yêu thương và rao giảng Tin Lành có kết quả chăng? Chúa Giê-xu đang cầu thay, và Chúa Thánh Linh đang ở bên cạnh để bảo đảm rằng chúng ta không thiếu các ân phúc thiên thượng.
  4. Chúa sẽ trở lại trong vinh quang (Giăng 14:1-4; Công-vụ các Sứ-đồ 1:11). Việc Chúa sống lại và thăng thiên là bằng chứng để chúng ta vững tin sự tái lâm chắc chắn của Chúa. Nay Ngài đang cai trị cho đến chừng Ngài đặt những kẻ thù nghịch dưới chân mình (I Cô-rinh-tô 15:25).

Chúa đã thăng thiên và Ngài đang được tôn thờ, Ngài đang cầm quyền tể trị cả hoàn vũ, đang cầu thay cho chúng ta và sẽ trở lại trong vinh quang. Anh chị em có vững tin Ngài và hết lòng tôn thờ phục vụ Ngài không?

Bổn phận của chúng ta ngày hôm nay là Bền lòng cầu nguyện (Công-vụ các Sứ-đồ 1:14; Rô-ma 12:12) Nài xin để được nhận lãnh và đầy dẫy Thánh Linh (Công-vụ các Sứ-đồ 2:17; Lu-ca 11:13) Sống đạo và chứng đạo, đưa nhiều tội nhân qui phục Chúa (Công-vụ các Sứ-đồ 1:8). Tỉnh thức chờ đợi ngày hồi lai vinh hiển của Chúa chúng ta và nghe lời ban khen, nhận phần thưởng Chúa dành cho “đầy tớ ngay lành trung tín.” (Ma-thi-ơ 25:21).

Lạy Chúa con tin Ngài sẽ trở lại như Ngài đã về trời. Xin giúp anh chị em chúng con vững tin nơi Ngài và sống cuộc đời tôn thờ, làm vinh hiển danh thánh Ngài. Chúa ơi xin giúp chúng con trung tín theo Chúa và làm chứng nhân cho Chúa đến khi chúng con được gặp Ngài.