http://baigiangtinlanh.com
Bài dưỡng linh

Chia sẻ

Bài dưỡng Linh – Công tác của Đức Thánh Linh  – Thầy Đỗ Hữu Hoàng

Kính gởi đến quý tôi tớ, con cái Chúa gần xa, đây là bài dưỡng linh mà đầy tớ Chúa là Thầy Đỗ Hữu Hoàng đã soạn cho phần Dưỡng Linh hàng tuần của Hội Thánh Tin Lành Thị Nghè. Chúng tôi đã xin được phép đăng lên baigiangtinlanh.com với mong muốn những bài Dưỡng Linh này sẽ đem đến sự khích lệ, nâng đỡ cho nhiều con cái Chúa xa gần khắp nơi! Xin cầu thay để Chúa ban phước bội phần hơn cho Thầy Đỗ Hữu Hoàng và gia đình.

Công Tác của Đức Thánh Linh

“Khi Ngài đến thì sẽ khiến thế gian tự cáo về tội lỗi, về sự công bình và về sự phán xét. Về tội lỗi, vì họ không tin ta; về sự công bình, vì ta đi đến cùng Cha và các ngươi chẳng thấy ta nữa; về sự phán xét, vì vua chúa thế gian này đã bị đoán xét” (Giăng 14:8-11).

Chúa Giê-xu cho các môn đệ của Ngài biết Ngài sẽ rời họ, nhưng Ngài sẽ sai Chúa Thánh Linh đến với họ, với những người tin nhận Ngài, với Hội Thánh của Ngài. Vì vậy, chúng ta cần phải biết công tác của Đức Thánh Linh làm là những gì?

(a) Đức Thánh Linh đồng công trong công cuộc sáng tạo và bởi hơi thở Ngài mà muôn vật hiện hữu “Chúa sai Thần Chúa ra, chúng nó được dựng nên; Chúa làm cho mặt đất ra mới” (Thi-thiên 104:30).

(b) Đức Thánh Linh là tác giả của Kinh Thánh là Lời của Đức Chúa Trời cho nhân loại, “Vì chẳng hề có lời tiên tri nào là bởi ý một người nào mà ra, nhưng ấy là bởi Đức Thánh Linh cảm động mà người ta đã nói bởi Đức Chúa Trời (II Phi-e-rơ 1:21). Hơn thế nữa, chính Đức Thánh Linh không những làm sáng tỏ và giúp chúng ta hiểu được Lời Ngài, nhưng Thánh Linh còn giúp áp dụng Lẽ Thật vào trong cuộc đời của chúng ta nữa, “Nhưng Đấng Yên Ủi, tức là Đức Thánh Linh mà Cha sẽ nhân danh Ta sai xuống, Đấng ấy sẽ dạy dỗ các ngươi mọi sự, nhắc lại cho các ngươi nhớ mọi điều Ta đã phán cùng các ngươi” (Giăng 14:26);

(c) Đức Thánh Linh liên hệ mật thiết với Đức Chúa Giê-xu trong sự giáng sinh, sự chuẩn bị cho chức vụ của Chúa Giê-xu trên đất, mọi công tác Chúa Giê-xu thực hiện, nhất là trong sứ mạng cứu rỗi loài người khi Ngài chịu chết, chôn và sống lại trong năng quyền của Đức Thánh Linh. Do đó, trước khi thăng thiên Chúa Giê-xu đã truyền phán cho các môn đệ của Ngài chờ đợi điều Cha đã hứa và Ngài đã ban Đức Thánh Linh giáng xuống trong ngày Lễ Ngũ Tuần và ở cùng những ai tin nhận Ngài, “Vậy, sau khi Ngài đã được đem lên bên hữu Đức Chúa Trời, và từ nơi Cha đã nhận lấy Đức Thánh Linh mà Cha đã hứa ban cho, thì Ngài đổ Đức Thánh Linh ra, như các ngươi đương thấy và nghe” (Công Vụ 2: 3);

(d) Đức Thánh Linh tích cực làm việc trong thế gian trước ngày Đấng Christ tái lâm để tác động, cáo giác và thuyết phục trong lòng người chưa tin để tiếp nhận Cứu Chúa Giê-xu vào lòng và có mối liên hệ cá nhân với Ngài, “Khi Ngài đến thì sẽ khiến thế gian tự cáo về tội lỗi, về sự công bình và về sự phán xét” (Giăng 16:8).

(e) Đặc biệt hơn, Đức Thánh Linh có mối liên hệ mật thiết với tín hữu trong nhiều lãnh vực: xác chứng những ai tin nhận Ngài thì trở nên con cái Đức Chúa Trời (Rô-ma 8:16); Thánh Linh cũng ấn chứng về cơ nghiệp vinh hiển đời đời mà con cái Đức Chúa Trời được thừa hưởng trong Chúa Cứu Thế Giê-xu (Ê-phê-sô 1:13-14); Đức Thánh Linh ban quyền năng để họ được giải phóng khỏi quyền lực tội lỗi mà sống trong thánh khiết, đắc thắng cho Đức Chúa Trời (II Tê-sa-lô-ni-ca 2:13); Đức Thánh Linh ở cùng người tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu để an ủi khi buồn chán, đỡ nâng khi ngã lòng, thêm sức mạnh khi yếu đuối, soi sáng để hiểu biết và áp dụng Lẽ Thật để khỏi làm theo bản ngã xác thịt, ban năng quyền để làm chứng nhân cho Ngài cách hiệu quả và giúp chúng ta trong sự cầu nguyện cách tích cực theo ý muốn Đức Chúa Trời (Rô-ma 8:26-27).

Cảm tạ Đức Thánh Linh, Đấng đang ngự trong chúng con, thực hiện những công việc kỳ diệu của Ngài qua đời sống chúng con.