Chia sẻ

Bài giảng của Mục sư Nguyễn Hữu Bình trong lễ 1 tại HT Tân Phú ngày 3 tháng 6 năm 2018