Mục sư Nguyễn hữu Bình

Chia sẻ

Bài giảng của mục sư Nguyễn Hữu Bình với đề tài “Hiệp một trong sự phục vụ”