http://baigiangtinlanh.com
Bài giảng của mục sư Nguyễn Thỉ với đề tài Hai người theo Chúa

Chia sẻ

Bài giảng của mục sư Nguyễn Thỉ với đề tài Hai người theo Chúa