http://baigiangtinlanh.com
Mục sư Nguyễn Thỉ

Chia sẻ

Bài giảng của mục sư Nguyễn Thỉ với đề tài Hội Thánh trong chương trình của Đức Chúa Trời