http://baigiangtinlanh.com
Mục sư Phan Vĩnh Cự

Chia sẻ

Bài giảng của Mục sư Phan Vĩnh Cự với đề tài Đức Thánh Linh mở mang Hội Thánh