http://baigiangtinlanh.com
mục sư Thái Phước Trường

Chia sẻ

Bài giảng của Mục sư Thái Phước Trường tại lễ tấn phong mục sư đề tài Tôi Tớ Chúa