http://baigiangtinlanh.com
Bà Mục sư Võ Đông Thu

Chia sẻ

Bài giảng nhân ngày phụ nữ tin lành – Phép lạ Chúa làm trên đời sống của Đô-ca – Bà MS Võ Đông Thu chia sẻ

 

Quý Ông hát ngợi khen chúa tặng quý bà nhân ngày ” Phụ nữ Tin Lành”