Bài giảng truyền giảng của mục sư Phan Vĩnh Cự với đề tài Được cứu bởi đức tin

http://baigiangtinlanh.com

Chia sẻ

Bài giảng truyền giảng của mục sư Phan Vĩnh Cự với đề tài : ” Được cứu bởi đức tin”