http://baigiangtinlanh.com
Bài giảng Video

Chia sẻ

Bài giảng của Thầy Nguyễn Văn Cẩm truyền giảng tại HTTL Đà Nẵng. Bài này do bác Hoang Nguyen post trên youtube