Sách Các Quan Xét
Sách Các Quan Xét Học Kinh Thánh Hàng Ngày

Chia sẻ

Các Quan Xét đoạn 21 . Học Kinh Thánh Hàng Ngày 11 tháng 9 năm 2020

Các Quan Xét đoạn 21: https://www.youtube.com/watch?v=P_o8lukBxJw