http://baigiangtinlanh.com

Hội Thánh Đắc Thắng

Hội Thánh Đắc Thắng
http://baigiangtinlanh.com

Hội Thánh Là Nguồn Ơn Phước

Hội Thánh Là Nguồn Ơn Phước
http://baigiangtinlanh.com

Emanuel ” Đúc Chúa Trời ở cùng chúng ta” giảng luận Truyền đạo Đỗ...

Emanuel " Đúc Chúa Trời ở cùng chúng ta" giảng luận Truyền đạo Đỗ Ngọc Hòa 
http://baigiangtinlanh.com

Bài giảng Giáng Sinh 2018 Đễ Chúa vào đời Mục sư Hồ Đắc Trí

Bài giảng Giáng Sinh 2018 Đễ Chúa vào đời Mục sư Hồ Đắc Trí 
http://baigiangtinlanh.com

Đức Chúa Trời Ở Cùng Chúng Ta – Mục Sư Lưu Vinh

Đức Chúa Trời Ở Cùng Chúng Ta - Mục Sư Lưu Vinh 
http://baigiangtinlanh.com

Đấng Thánh Lâm Phàm – Mục Sư Trần Thiện Minh

Đấng Thánh Lâm Phàm - Mục Sư Trần Thiện Minh