Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 09 tháng 09 năm 2018 – Tỏa Ra Hương Thơm Của Đấng Christ

http://baigiangtinlanh.com

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 09 tháng 09 năm 2018 – Tỏa Ra Hương Thơm Của Đấng Christ Tỏa Ra Hương Thơm Của Đấng Christ Đọc: II Cô-rinh-tô 2:14-17   Vì […]