Home Kinh Thánh Kinh Thánh Audio

Kinh Thánh Audio

Kinh Thánh Do mục sư Nguyễn Thỉ đọc

baigiangtinlanh.com

Kinh Thánh Cựu Ước – Sách Xuất Ê-díp-tô ký

Kinh Thánh Cựu Ước sách Xuất Ê-díp-tô ký gồm 40 chương do Mục sư Nguyễn Thỉ đọc  
http://baigiangtinlanh.com

Kinh Thánh Cựu ước sách II. Các Vua – Mục sư Nguyễn Thỉ đọc

Kinh Thánh Cựu ước sách II. Các Vua – Mục sư Nguyễn Thỉ đọc
baigiangtinlanh.com

Kinh Thánh Cựu Ước sách Phục Truyền luật lệ ký

Kinh Thánh Cựu Ước sách Phục truyền luật lệ ký do Mục sư Nguyễn Thỉ đọc.  
baigiangtinlanh.com

Kinh Thánh Cựu Ước – Sách Dân số ký

Đây là Kinh Thánh Cựu Ước sách Dân số ký do Mục sư Nguyễn Thỉ đọc.  
http://baigiangtinlanh.com

Kinh Thánh Cựu Ước sách Châm Ngôn

Kinh Thánh Cựu Ước sách Châm Ngôn do Mục sư Nguyễn Thỉ đọc : Chương 1: http://cuudulieu.dyndns.org:9000/rpc/cat/bgtl/Kinh-Thanh-Audio/20-ChamNgon/20_Cham_01.mp3 Chương 2: http://cuudulieu.dyndns.org:9000/rpc/cat/bgtl/Kinh-Thanh-Audio/20-ChamNgon/20_Cham_02.mp3 Chương 3: http://cuudulieu.dyndns.org:9000/rpc/cat/bgtl/Kinh-Thanh-Audio/20-ChamNgon/20_Cham_03.mp3 Chương 4: http://cuudulieu.dyndns.org:9000/rpc/cat/bgtl/Kinh-Thanh-Audio/20-ChamNgon/20_Cham_04.mp3 Chương 5: http://cuudulieu.dyndns.org:9000/rpc/cat/bgtl/Kinh-Thanh-Audio/20-ChamNgon/20_Cham_05.mp3 Chương 6: http://cuudulieu.dyndns.org:9000/rpc/cat/bgtl/Kinh-Thanh-Audio/20-ChamNgon/20_Cham_06.mp3 Chương 7: http://cuudulieu.dyndns.org:9000/rpc/cat/bgtl/Kinh-Thanh-Audio/20-ChamNgon/20_Cham_07.mp3 Chương 8: http://cuudulieu.dyndns.org:9000/rpc/cat/bgtl/Kinh-Thanh-Audio/20-ChamNgon/20_Cham_08.mp3 Chương 9: http://cuudulieu.dyndns.org:9000/rpc/cat/bgtl/Kinh-Thanh-Audio/20-ChamNgon/20_Cham_09.mp3 Chương 10: http://cuudulieu.dyndns.org:9000/rpc/cat/bgtl/Kinh-Thanh-Audio/20-ChamNgon/20_Cham_10.mp3 Chương...
I Samuên

Kinh Thánh Cựu Ước – sách I Samuen

Kinh Thánh Cựu Ước sách I Samuên: Chương 1: http://cuudulieu.dyndns.org:9000/rpc/cat/bgtl/Kinh-Thanh-Audio/09-1Samuen/09_1Samuen_01.mp3 Chương 2: http://cuudulieu.dyndns.org:9000/rpc/cat/bgtl/Kinh-Thanh-Audio/09-1Samuen/09_1Samuen_02.mp3 Chương 3: http://cuudulieu.dyndns.org:9000/rpc/cat/bgtl/Kinh-Thanh-Audio/09-1Samuen/09_1Samuen_03.mp3 Chương 4: http://cuudulieu.dyndns.org:9000/rpc/cat/bgtl/Kinh-Thanh-Audio/09-1Samuen/09_1Samuen_04.mp3 Chương 5: http://cuudulieu.dyndns.org:9000/rpc/cat/bgtl/Kinh-Thanh-Audio/09-1Samuen/09_1Samuen_05.mp3 Chương 6: http://cuudulieu.dyndns.org:9000/rpc/cat/bgtl/Kinh-Thanh-Audio/09-1Samuen/09_1Samuen_06.mp3 Chương 7: http://cuudulieu.dyndns.org:9000/rpc/cat/bgtl/Kinh-Thanh-Audio/09-1Samuen/09_1Samuen_07.mp3 Chương 8: http://cuudulieu.dyndns.org:9000/rpc/cat/bgtl/Kinh-Thanh-Audio/09-1Samuen/09_1Samuen_08.mp3 Chương 9: http://cuudulieu.dyndns.org:9000/rpc/cat/bgtl/Kinh-Thanh-Audio/09-1Samuen/09_1Samuen_09.mp3 Chương 10: http://cuudulieu.dyndns.org:9000/rpc/cat/bgtl/Kinh-Thanh-Audio/09-1Samuen/09_1Samuen_10.mp3 Chương 11: http://cuudulieu.dyndns.org:9000/rpc/cat/bgtl/Kinh-Thanh-Audio/09-1Samuen/09_1Samuen_11.mp3 Chương 12: http://cuudulieu.dyndns.org:9000/rpc/cat/bgtl/Kinh-Thanh-Audio/09-1Samuen/09_1Samuen_12.mp3 Chương 13: http://cuudulieu.dyndns.org:9000/rpc/cat/bgtl/Kinh-Thanh-Audio/09-1Samuen/09_1Samuen_13.mp3 Chương 14: http://cuudulieu.dyndns.org:9000/rpc/cat/bgtl/Kinh-Thanh-Audio/09-1Samuen/09_1Samuen_14.mp3 Chương 15: http://cuudulieu.dyndns.org:9000/rpc/cat/bgtl/Kinh-Thanh-Audio/09-1Samuen/09_1Samuen_15.mp3 Chương 16: http://cuudulieu.dyndns.org:9000/rpc/cat/bgtl/Kinh-Thanh-Audio/09-1Samuen/09_1Samuen_16.mp3 Chương 17: http://cuudulieu.dyndns.org:9000/rpc/cat/bgtl/Kinh-Thanh-Audio/09-1Samuen/09_1Samuen_17.mp3 Chương...

Kinh Thánh Cựu ước sách Rutơ – Mục sư Nguyễn Thỉ đọc

Kinh Thánh Cựu ước sách Rutơ – Mục sư Nguyễn Thỉ đọc
http://baigiangtinlanh.com

Kinh Thánh Cựu ước sách Miche – Mục sư Nguyễn Thỉ đọc

Kinh Thánh Cựu ước sách Miche – Mục sư Nguyễn Thỉ đọc