Home Kinh Thánh Kinh Thánh Audio

Kinh Thánh Audio

Kinh Thánh Do mục sư Nguyễn Thỉ đọc

baigiangtinlanh.com

Kinh Thánh Cựu Ước – Sách Lê Vi Ký

Kinh Thánh Cựu Ước - Sách Lê Vi Ký do Mục sư Nguyễn Thỉ đọc.
baigiangtinlanh.com

Kinh Thánh Cựu Ước sách Phục Truyền luật lệ ký

Kinh Thánh Cựu Ước sách Phục truyền luật lệ ký do Mục sư Nguyễn Thỉ đọc.  
http://bàgiangtinlanh.com

Kinh Thánh Tân ước sách Khải Huyền – Mục sư Nguyễn Thỉ đọc

Kinh Thánh Tân ước sách Khải Huyền – Mục sư Nguyễn Thỉ đọc
http://baigiangtinlanh.com

Kinh Thánh Tân ước sách Luca – Mục sư Nguyễn Thỉ đọc

Kinh Thánh Tân ước sách Luca – Mục sư Nguyễn Thỉ đọc

Kinh Thánh Cựu Ước sách Ru-tơ

22Kinh thánh Cựu Ước sách Ru-tơ: Chương 1: http://cuudulieu.dyndns.org:9000/rpc/cat/bgtl/Kinh-Thanh-Audio/08-RuTo/08_RuTo_01.mp3 Chương 2: http://cuudulieu.dyndns.org:9000/rpc/cat/bgtl/Kinh-Thanh-Audio/08-RuTo/08_RuTo_02.mp3 Chương 3: http://cuudulieu.dyndns.org:9000/rpc/cat/bgtl/Kinh-Thanh-Audio/08-RuTo/08_RuTo_03.mp3 Chương 4: http://cuudulieu.dyndns.org:9000/rpc/cat/bgtl/Kinh-Thanh-Audio/08-RuTo/08_RuTo_04.mp3
http://baigiangtinlanh.com

Kinh Thánh Cựu Ước sách Châm Ngôn

Kinh Thánh Cựu Ước sách Châm Ngôn do Mục sư Nguyễn Thỉ đọc : Chương 1: http://cuudulieu.dyndns.org:9000/rpc/cat/bgtl/Kinh-Thanh-Audio/20-ChamNgon/20_Cham_01.mp3 Chương 2: http://cuudulieu.dyndns.org:9000/rpc/cat/bgtl/Kinh-Thanh-Audio/20-ChamNgon/20_Cham_02.mp3 Chương 3: http://cuudulieu.dyndns.org:9000/rpc/cat/bgtl/Kinh-Thanh-Audio/20-ChamNgon/20_Cham_03.mp3 Chương 4: http://cuudulieu.dyndns.org:9000/rpc/cat/bgtl/Kinh-Thanh-Audio/20-ChamNgon/20_Cham_04.mp3 Chương 5: http://cuudulieu.dyndns.org:9000/rpc/cat/bgtl/Kinh-Thanh-Audio/20-ChamNgon/20_Cham_05.mp3 Chương 6: http://cuudulieu.dyndns.org:9000/rpc/cat/bgtl/Kinh-Thanh-Audio/20-ChamNgon/20_Cham_06.mp3 Chương 7: http://cuudulieu.dyndns.org:9000/rpc/cat/bgtl/Kinh-Thanh-Audio/20-ChamNgon/20_Cham_07.mp3 Chương 8: http://cuudulieu.dyndns.org:9000/rpc/cat/bgtl/Kinh-Thanh-Audio/20-ChamNgon/20_Cham_08.mp3 Chương 9: http://cuudulieu.dyndns.org:9000/rpc/cat/bgtl/Kinh-Thanh-Audio/20-ChamNgon/20_Cham_09.mp3 Chương 10: http://cuudulieu.dyndns.org:9000/rpc/cat/bgtl/Kinh-Thanh-Audio/20-ChamNgon/20_Cham_10.mp3 Chương...
http://baigiangtinlanh.com

Kinh Thánh Cựu ước sách Ca Thương  – Mục sư Nguyễn Thỉ đọc

Kinh Thánh Cựu ước sách Ca Thương  – Mục sư Nguyễn Thỉ đọc
baigiangtinlanh.com

Kinh Thánh Cựu Ước – Sách Dân số ký

Đây là Kinh Thánh Cựu Ước sách Dân số ký do Mục sư Nguyễn Thỉ đọc.