Home Kinh Thánh Kinh Thánh Audio

Kinh Thánh Audio

Kinh Thánh Do mục sư Nguyễn Thỉ đọc

http://baigiangtinlanh.com

Kinh Thánh Cựu ước sách Amot – Mục sư Nguyễn Thỉ đọc

Kinh Thánh Cựu ước sách Amot – Mục sư Nguyễn Thỉ đọc
http://baigiangtinlanh.com

Kinh Thánh Tân ước sách III Giang – Mục sư Nguyễn Thỉ đọc

Kinh Thánh Tân ước sách III Giang – Mục sư Nguyễn Thỉ đọc
http://baigiangtinlanh.com

Kinh Thánh Cựu ước sách Malachi – Mục sư Nguyễn Thỉ đọc

Kinh Thánh Cựu ước sách Malachi – Mục sư Nguyễn Thỉ đọc  
http://baigiangtinlanh.com

Kinh Thánh Cựu Ước – Sách Giop

Kinh Thánh Cựu Ước sách Giop do Mục sư Nguyễn Thỉ đọc: Chương 1: http://cuudulieu.dyndns.org:9000/rpc/cat/bgtl/Kinh-Thanh-Audio/18-Giop/18_Giop_01.mp3 Chương 2: http://cuudulieu.dyndns.org:9000/rpc/cat/bgtl/Kinh-Thanh-Audio/18-Giop/18_Giop_02.mp3 Chương 3: http://cuudulieu.dyndns.org:9000/rpc/cat/bgtl/Kinh-Thanh-Audio/18-Giop/18_Giop_03.mp3 Chương 4: http://cuudulieu.dyndns.org:9000/rpc/cat/bgtl/Kinh-Thanh-Audio/18-Giop/18_Giop_04.mp3 Chương 5: http://cuudulieu.dyndns.org:9000/rpc/cat/bgtl/Kinh-Thanh-Audio/18-Giop/18_Giop_05.mp3 Chương 6: http://cuudulieu.dyndns.org:9000/rpc/cat/bgtl/Kinh-Thanh-Audio/18-Giop/18_Giop_06.mp3 Chương 7: http://cuudulieu.dyndns.org:9000/rpc/cat/bgtl/Kinh-Thanh-Audio/18-Giop/18_Giop_07.mp3 Chương 8: http://cuudulieu.dyndns.org:9000/rpc/cat/bgtl/Kinh-Thanh-Audio/18-Giop/18_Giop_08.mp3 Chương 9: http://cuudulieu.dyndns.org:9000/rpc/cat/bgtl/Kinh-Thanh-Audio/18-Giop/18_Giop_09.mp3 Chương 10: http://cuudulieu.dyndns.org:9000/rpc/cat/bgtl/Kinh-Thanh-Audio/18-Giop/18_Giop_10.mp3 Chương 11: http://cuudulieu.dyndns.org:9000/rpc/cat/bgtl/Kinh-Thanh-Audio/18-Giop/18_Giop_11.mp3 Chương 12: http://cuudulieu.dyndns.org:9000/rpc/cat/bgtl/Kinh-Thanh-Audio/18-Giop/18_Giop_12.mp3 Chương...
http://baigiangtinlanh.com

Kinh Thánh Tân ước sách I Corinhto – Mục sư Nguyễn Thỉ đọc

Kinh Thánh Tân ước sách I Corinhto – Mục sư Nguyễn Thỉ đọc
http://baigiangtinlanh.com

Kinh Thánh Cựu ước sách Truyền Đạo – Mục sư Nguyễn Thỉ đọc

Kinh Thánh Cựu ước sách Truyền Đạo – Mục sư Nguyễn Thỉ đọc
baigiangtinlanh.com

Kinh Thánh Cựu Ước – Sách Lê Vi Ký

Kinh Thánh Cựu Ước - Sách Lê Vi Ký do Mục sư Nguyễn Thỉ đọc.
http;//baiiangtinlanh.com

Kinh Thánh Tân ước sách II Tesalonica – Mục sư Nguyễn Thỉ đọc

Kinh Thánh Tân ước sách II Tesalonica – Mục sư Nguyễn Thỉ đọc