Home Kinh Thánh Kinh Thánh Audio

Kinh Thánh Audio

Kinh Thánh Do mục sư Nguyễn Thỉ đọc

http;//baigiangtinlanh.com

Kinh Thánh Tân ước sách Roma – Mục sư Nguyễn Thỉ đọc

Kinh Thánh Tân ước sách Roma – Mục sư Nguyễn Thỉ đọc  
http://baigiangtinlanh.com

Kinh Thánh Cựu ước sách Truyền Đạo – Mục sư Nguyễn Thỉ đọc

Kinh Thánh Cựu ước sách Truyền Đạo – Mục sư Nguyễn Thỉ đọc
http://baigiangtinlanh.com

Kinh Thánh Tân ước sách Epheso – Mục sư Nguyễn Thỉ đọc

Kinh Thánh Tân ước sách Epheso – Mục sư Nguyễn Thỉ đọc
http://baigiangtinlanh.com

Kinh Thánh Cựu ước sách Nhã Ca – Mục sư Nguyễn Thỉ đọc

Kinh Thánh Cựu ước sách Nhã Ca – Mục sư Nguyễn Thỉ đọc
http://baigiangtinlanh.com

 Kinh Thánh Tân ước sách Mathio – Mục sư Nguyễn Thỉ đọc

 Kinh Thánh Tân ước sách Mathio – Mục sư Nguyễn Thỉ đọc
http://baigiangtinlanh.com

Kinh Thánh Cựu Ước – sách Exote

Kinh Thánh Cựu Ước - sách Exote do Mục sư Nguyễn Thỉ đọc: Chương 1: http://cuudulieu.dyndns.org:9000/rpc/cat/bgtl/Kinh-Thanh-Audio/17-Exote/17_Exote_01.mp3 Chương 2: http://cuudulieu.dyndns.org:9000/rpc/cat/bgtl/Kinh-Thanh-Audio/17-Exote/17_Exote_02.mp3 Chương 3: http://cuudulieu.dyndns.org:9000/rpc/cat/bgtl/Kinh-Thanh-Audio/17-Exote/17_Exote_03.mp3 Chương 4: http://cuudulieu.dyndns.org:9000/rpc/cat/bgtl/Kinh-Thanh-Audio/17-Exote/17_Exote_04.mp3 Chương 5: http://cuudulieu.dyndns.org:9000/rpc/cat/bgtl/Kinh-Thanh-Audio/17-Exote/17_Exote_05.mp3 Chương 6: http://cuudulieu.dyndns.org:9000/rpc/cat/bgtl/Kinh-Thanh-Audio/17-Exote/17_Exote_06.mp3 Chương 7: http://cuudulieu.dyndns.org:9000/rpc/cat/bgtl/Kinh-Thanh-Audio/17-Exote/17_Exote_07.mp3 Chương 8: http://cuudulieu.dyndns.org:9000/rpc/cat/bgtl/Kinh-Thanh-Audio/17-Exote/17_Exote_08.mp3 Chương 9: http://cuudulieu.dyndns.org:9000/rpc/cat/bgtl/Kinh-Thanh-Audio/17-Exote/17_Exote_09.mp3 Chương 10: http://cuudulieu.dyndns.org:9000/rpc/cat/bgtl/Kinh-Thanh-Audio/17-Exote/17_Exote_10.mp3
http://baigiangtinlanh.com

Kinh Thánh Tân ước sách Công Vụ – Mục sư Nguyễn Thỉ đọc

Kinh Thánh Tân ước sách Công Vụ – Mục sư Nguyễn Thỉ đọc
baigiangtinlanh.com

Kinh Thánh Cựu ước sách Nehemi – Mục sư Nguyễn Thỉ đọc

Kinh Thánh Cựu ước sách Nehemi – Mục sư Nguyễn Thỉ đọc