Home Kinh Thánh Kinh Thánh Audio

Kinh Thánh Audio

Kinh Thánh Do mục sư Nguyễn Thỉ đọc

http://baigiangtinlanh.com

Kinh Thánh Tân ước sách I Phiero – Mục sư Nguyễn Thỉ đọc

Kinh Thánh Tân ước sách I Phiero – Mục sư Nguyễn Thỉ đọc
http://baigiangtinlanh.com

Kinh Thánh Tân ước sách Heboro – Mục sư Nguyễn Thỉ đọc

Kinh Thánh Tân ước sách Heboro – Mục sư Nguyễn Thỉ đọc
http://baigiangtinlanh.com

Kinh Thánh Tân ước sách Mac – Mục sư Nguyễn Thỉ đọc

Kinh Thánh Tân ước sách Mac – Mục sư Nguyễn Thỉ đọc
http://baigiangtinlanh.com

Kinh Thánh Cựu ước sách Nahum – Mục sư Nguyễn Thỉ đọc

 Kinh Thánh Cựu ước sách Nahum – Mục sư Nguyễn Thỉ đọc
baigiangtinlanh.com

Kinh Thánh Cựu Ước sách Exora

Kinh Thánh Cựu Ước sách Exora: Chương 1: http://cuudulieu.dyndns.org:9000/rpc/cat/bgtl/Kinh-Thanh-Audio/15-Exora/15_Exora_01.mp3 Chương 2: http://cuudulieu.dyndns.org:9000/rpc/cat/bgtl/Kinh-Thanh-Audio/15-Exora/15_Exora_02.mp3 Chương 3: http://cuudulieu.dyndns.org:9000/rpc/cat/bgtl/Kinh-Thanh-Audio/15-Exora/15_Exora_03.mp3 Chương 4: http://cuudulieu.dyndns.org:9000/rpc/cat/bgtl/Kinh-Thanh-Audio/15-Exora/15_Exora_04.mp3 Chương 5: http://cuudulieu.dyndns.org:9000/rpc/cat/bgtl/Kinh-Thanh-Audio/15-Exora/15_Exora_05.mp3 Chương 6: http://cuudulieu.dyndns.org:9000/rpc/cat/bgtl/Kinh-Thanh-Audio/15-Exora/15_Exora_06.mp3 Chương 7: http://cuudulieu.dyndns.org:9000/rpc/cat/bgtl/Kinh-Thanh-Audio/15-Exora/15_Exora_07.mp3 Chương 8: http://cuudulieu.dyndns.org:9000/rpc/cat/bgtl/Kinh-Thanh-Audio/15-Exora/15_Exora_08.mp3 Chương 9: http://cuudulieu.dyndns.org:9000/rpc/cat/bgtl/Kinh-Thanh-Audio/15-Exora/15_Exora_09.mp3 Chương 10: http://cuudulieu.dyndns.org:9000/rpc/cat/bgtl/Kinh-Thanh-Audio/15-Exora/15_Exora_10.mp3  
http://baigiangtinlanh.com

Kinh Thánh Cựu ước sách Ose – Mục sư Nguyễn Thỉ đọc

Kinh Thánh Cựu ước sách Ose – Mục sư Nguyễn Thỉ đọc
baigiangtinlanh.com

Kinh Thánh Cựu Ước sách II Sử Ký

Kính Thánh Cựu Ước sách II Sử Ký do mục sư Nguyễn Thỉ đọc Chương 1: http://cuudulieu.dyndns.org:9000/rpc/cat/bgtl/Kinh-Thanh-Audio/14-2SuKy/14_2SuKy_01.mp3 Chương 2: http://cuudulieu.dyndns.org:9000/rpc/cat/bgtl/Kinh-Thanh-Audio/14-2SuKy/14_2SuKy_02.mp3 Chương 3: http://cuudulieu.dyndns.org:9000/rpc/cat/bgtl/Kinh-Thanh-Audio/14-2SuKy/14_2SuKy_03.mp3 Chương 4: http://cuudulieu.dyndns.org:9000/rpc/cat/bgtl/Kinh-Thanh-Audio/14-2SuKy/14_2SuKy_04.mp3 Chương 5: http://cuudulieu.dyndns.org:9000/rpc/cat/bgtl/Kinh-Thanh-Audio/14-2SuKy/14_2SuKy_05.mp3 Chương 6: http://cuudulieu.dyndns.org:9000/rpc/cat/bgtl/Kinh-Thanh-Audio/14-2SuKy/14_2SuKy_06.mp3 Chương 7: http://cuudulieu.dyndns.org:9000/rpc/cat/bgtl/Kinh-Thanh-Audio/14-2SuKy/14_2SuKy_07.mp3 Chương 8: http://cuudulieu.dyndns.org:9000/rpc/cat/bgtl/Kinh-Thanh-Audio/14-2SuKy/14_2SuKy_08.mp3 Chương 9: http://cuudulieu.dyndns.org:9000/rpc/cat/bgtl/Kinh-Thanh-Audio/14-2SuKy/14_2SuKy_09.mp3 Chương 10: http://cuudulieu.dyndns.org:9000/rpc/cat/bgtl/Kinh-Thanh-Audio/14-2SuKy/14_2SuKy_10.mp3 Chương...
http://baigiangtinlanh.com

Kinh Thánh Tân ước sách Công Vụ – Mục sư Nguyễn Thỉ đọc

Kinh Thánh Tân ước sách Công Vụ – Mục sư Nguyễn Thỉ đọc