http://baigiangtinlanh.com

Kinh Thánh Cựu Ước – Thi Thiên

Kinh Thánh Cựu Ước phần Thi Thiên do Mục sư Nguyễn Thỉ đọc: Chương 1: http://cuudulieu.dyndns.org:9000/rpc/cat/bgtl/Kinh-Thanh-Audio/19-ThiThien/19_Thi_001.mp3 Chương 2: http://cuudulieu.dyndns.org:9000/rpc/cat/bgtl/Kinh-Thanh-Audio/19-ThiThien/19_Thi_002.mp3 Chương 3: http://cuudulieu.dyndns.org:9000/rpc/cat/bgtl/Kinh-Thanh-Audio/19-ThiThien/19_Thi_003.mp3 Chương 4: http://cuudulieu.dyndns.org:9000/rpc/cat/bgtl/Kinh-Thanh-Audio/19-ThiThien/19_Thi_004.mp3 Chương 5: http://cuudulieu.dyndns.org:9000/rpc/cat/bgtl/Kinh-Thanh-Audio/19-ThiThien/19_Thi_005.mp3 Chương 6: http://cuudulieu.dyndns.org:9000/rpc/cat/bgtl/Kinh-Thanh-Audio/19-ThiThien/19_Thi_006.mp3 Chương 7: http://cuudulieu.dyndns.org:9000/rpc/cat/bgtl/Kinh-Thanh-Audio/19-ThiThien/19_Thi_007.mp3 Chương 8: http://cuudulieu.dyndns.org:9000/rpc/cat/bgtl/Kinh-Thanh-Audio/19-ThiThien/19_Thi_008.mp3 Chương 9: http://cuudulieu.dyndns.org:9000/rpc/cat/bgtl/Kinh-Thanh-Audio/19-ThiThien/19_Thi_009.mp3 Chương 10: http://cuudulieu.dyndns.org:9000/rpc/cat/bgtl/Kinh-Thanh-Audio/19-ThiThien/19_Thi_010.mp3 Chương 11: http://cuudulieu.dyndns.org:9000/rpc/cat/bgtl/Kinh-Thanh-Audio/19-ThiThien/19_Thi_011.mp3 Chương...
http://baigiangtinlanh.com

Kinh Thánh Cựu Ước sách Châm Ngôn

Kinh Thánh Cựu Ước sách Châm Ngôn do Mục sư Nguyễn Thỉ đọc : Chương 1: http://cuudulieu.dyndns.org:9000/rpc/cat/bgtl/Kinh-Thanh-Audio/20-ChamNgon/20_Cham_01.mp3 Chương 2: http://cuudulieu.dyndns.org:9000/rpc/cat/bgtl/Kinh-Thanh-Audio/20-ChamNgon/20_Cham_02.mp3 Chương 3: http://cuudulieu.dyndns.org:9000/rpc/cat/bgtl/Kinh-Thanh-Audio/20-ChamNgon/20_Cham_03.mp3 Chương 4: http://cuudulieu.dyndns.org:9000/rpc/cat/bgtl/Kinh-Thanh-Audio/20-ChamNgon/20_Cham_04.mp3 Chương 5: http://cuudulieu.dyndns.org:9000/rpc/cat/bgtl/Kinh-Thanh-Audio/20-ChamNgon/20_Cham_05.mp3 Chương 6: http://cuudulieu.dyndns.org:9000/rpc/cat/bgtl/Kinh-Thanh-Audio/20-ChamNgon/20_Cham_06.mp3 Chương 7: http://cuudulieu.dyndns.org:9000/rpc/cat/bgtl/Kinh-Thanh-Audio/20-ChamNgon/20_Cham_07.mp3 Chương 8: http://cuudulieu.dyndns.org:9000/rpc/cat/bgtl/Kinh-Thanh-Audio/20-ChamNgon/20_Cham_08.mp3 Chương 9: http://cuudulieu.dyndns.org:9000/rpc/cat/bgtl/Kinh-Thanh-Audio/20-ChamNgon/20_Cham_09.mp3 Chương 10: http://cuudulieu.dyndns.org:9000/rpc/cat/bgtl/Kinh-Thanh-Audio/20-ChamNgon/20_Cham_10.mp3 Chương...
http://baigiangtinlanh.com

Kinh Thánh Cựu Ước sách truyền Đạo

Kinh Thánh Cựu Ước sách Truyền Đạo do Mục sư Nguyễn Thỉ đọc: Chương 1: http://cuudulieu.dyndns.org:9000/rpc/cat/bgtl/Kinh-Thanh-Audio/21-TruyenDao/21_TruyenDao_01.mp3 Chương 2: http://cuudulieu.dyndns.org:9000/rpc/cat/bgtl/Kinh-Thanh-Audio/21-TruyenDao/21_TruyenDao_02.mp3 Chương 3: http://cuudulieu.dyndns.org:9000/rpc/cat/bgtl/Kinh-Thanh-Audio/21-TruyenDao/21_TruyenDao_03.mp3 Chương4: http://cuudulieu.dyndns.org:9000/rpc/cat/bgtl/Kinh-Thanh-Audio/21-TruyenDao/21_TruyenDao_04.mp3 Chương 5: http://cuudulieu.dyndns.org:9000/rpc/cat/bgtl/Kinh-Thanh-Audio/21-TruyenDao/21_TruyenDao_05.mp3 Chương 6: http://cuudulieu.dyndns.org:9000/rpc/cat/bgtl/Kinh-Thanh-Audio/21-TruyenDao/21_TruyenDao_06.mp3 Chương 7: http://cuudulieu.dyndns.org:9000/rpc/cat/bgtl/Kinh-Thanh-Audio/21-TruyenDao/21_TruyenDao_07.mp3 Chương 8: http://cuudulieu.dyndns.org:9000/rpc/cat/bgtl/Kinh-Thanh-Audio/21-TruyenDao/21_TruyenDao_08.mp3 Chương 9: http://cuudulieu.dyndns.org:9000/rpc/cat/bgtl/Kinh-Thanh-Audio/21-TruyenDao/21_TruyenDao_09.mp3 Chương 10: http://cuudulieu.dyndns.org:9000/rpc/cat/bgtl/Kinh-Thanh-Audio/21-TruyenDao/21_TruyenDao_10.mp3 Chương 11: http://cuudulieu.dyndns.org:9000/rpc/cat/bgtl/Kinh-Thanh-Audio/21-TruyenDao/21_TruyenDao_11.mp3 Chương 12: http://cuudulieu.dyndns.org:9000/rpc/cat/bgtl/Kinh-Thanh-Audio/21-TruyenDao/21_TruyenDao_12.mp3 Chương...
http://baigiangtinlanh.com

Kinh Thánh Cựu Ước sách Nhã Ca

Kinh Thánh Cựu Ước sách Nhã Ca do Mục sư Nguyễn Thỉ đọc: Chương 1: http://cuudulieu.dyndns.org:9000/rpc/cat/bgtl/Kinh-Thanh-Audio/22-NhaCa/22_NhaCa_01.mp3 Chương 2: http://cuudulieu.dyndns.org:9000/rpc/cat/bgtl/Kinh-Thanh-Audio/22-NhaCa/22_NhaCa_02.mp3 Chương 3: http://cuudulieu.dyndns.org:9000/rpc/cat/bgtl/Kinh-Thanh-Audio/22-NhaCa/22_NhaCa_03.mp3 Chương 4: http://cuudulieu.dyndns.org:9000/rpc/cat/bgtl/Kinh-Thanh-Audio/22-NhaCa/22_NhaCa_04.mp3 Chương 5: http://cuudulieu.dyndns.org:9000/rpc/cat/bgtl/Kinh-Thanh-Audio/22-NhaCa/22_NhaCa_05.mp3 Chương 6: http://cuudulieu.dyndns.org:9000/rpc/cat/bgtl/Kinh-Thanh-Audio/22-NhaCa/22_NhaCa_06.mp3 Chương 7: http://cuudulieu.dyndns.org:9000/rpc/cat/bgtl/Kinh-Thanh-Audio/22-NhaCa/22_NhaCa_07.mp3 Chương 8: http://cuudulieu.dyndns.org:9000/rpc/cat/bgtl/Kinh-Thanh-Audio/22-NhaCa/22_NhaCa_09.mp3
http://baigiangtinlanh.com

Kinh Thánh Cựu Ước sách Êsai

Kinh Thánh Cựu Ước sách Êsai do Mục sư Nguyễn Thỉ đọc. Chương 1: http://cuudulieu.dyndns.org:9000/rpc/cat/bgtl/Kinh-Thanh-Audio/23-Esai/23_Esai_01.mp3 Chương 2: http://cuudulieu.dyndns.org:9000/rpc/cat/bgtl/Kinh-Thanh-Audio/23-Esai/23_Esai_02.mp3 Chương 3: http://cuudulieu.dyndns.org:9000/rpc/cat/bgtl/Kinh-Thanh-Audio/23-Esai/23_Esai_03.mp3 Chương 4: http://cuudulieu.dyndns.org:9000/rpc/cat/bgtl/Kinh-Thanh-Audio/23-Esai/23_Esai_04.mp3 Chương 5: http://cuudulieu.dyndns.org:9000/rpc/cat/bgtl/Kinh-Thanh-Audio/23-Esai/23_Esai_05.mp3 Chương 6: http://cuudulieu.dyndns.org:9000/rpc/cat/bgtl/Kinh-Thanh-Audio/23-Esai/23_Esai_06.mp3 Chương 7: http://cuudulieu.dyndns.org:9000/rpc/cat/bgtl/Kinh-Thanh-Audio/23-Esai/23_Esai_07.mp3 Chương 8: http://cuudulieu.dyndns.org:9000/rpc/cat/bgtl/Kinh-Thanh-Audio/23-Esai/23_Esai_08.mp3 Chương 9: http://cuudulieu.dyndns.org:9000/rpc/cat/bgtl/Kinh-Thanh-Audio/23-Esai/23_Esai_09.mp3 Chương 10: http://cuudulieu.dyndns.org:9000/rpc/cat/bgtl/Kinh-Thanh-Audio/23-Esai/23_Esai_10.mp3 Chương 11: http://cuudulieu.dyndns.org:9000/rpc/cat/bgtl/Kinh-Thanh-Audio/23-Esai/23_Esai_11.mp3 Chương 12: http://cuudulieu.dyndns.org:9000/rpc/cat/bgtl/Kinh-Thanh-Audio/23-Esai/23_Esai_12.mp3 Chương...
http://baigiangtinlanh.com

Kinh Thánh Cựu Ước – Sách Gieremi

Kinh Thánh Cựu Ước - Sách Gieremi Kinh Thánh Cựu Ước sách Gieremi do Mục sư Nguyễn Thỉ : Chương 1: http://cuudulieu.dyndns.org:9000/rpc/cat/bgtl/Kinh-Thanh-Audio/24-Gieremi/24_GieReMi_01.mp3 Chương 2: http://cuudulieu.dyndns.org:9000/rpc/cat/bgtl/Kinh-Thanh-Audio/24-Gieremi/24_GieReMi_02.mp3 Chương 3: http://cuudulieu.dyndns.org:9000/rpc/cat/bgtl/Kinh-Thanh-Audio/24-Gieremi/24_GieReMi_03.mp3 Chương 4: http://cuudulieu.dyndns.org:9000/rpc/cat/bgtl/Kinh-Thanh-Audio/24-Gieremi/24_GieReMi_04.mp3 Chương 5: http://cuudulieu.dyndns.org:9000/rpc/cat/bgtl/Kinh-Thanh-Audio/24-Gieremi/24_GieReMi_05.mp3 Chương 6: http://cuudulieu.dyndns.org:9000/rpc/cat/bgtl/Kinh-Thanh-Audio/24-Gieremi/24_GieReMi_06.mp3 Chương...
http://baigiangtinlanh.com

Kinh Thánh Cựu Ước sách Ca Thương

Kinh Thánh Cựu Ước sách Ca Thương Chương 1: http://cuudulieu.dyndns.org:9000/rpc/cat/bgtl/Kinh-Thanh-Audio/25-CaThuong/25_CaThuong_01.mp3 Chương 2: http://cuudulieu.dyndns.org:9000/rpc/cat/bgtl/Kinh-Thanh-Audio/25-CaThuong/25_CaThuong_02.mp3 Chương 3: http://cuudulieu.dyndns.org:9000/rpc/cat/bgtl/Kinh-Thanh-Audio/25-CaThuong/25_CaThuong_03.mp3 Chương 4: http://cuudulieu.dyndns.org:9000/rpc/cat/bgtl/Kinh-Thanh-Audio/25-CaThuong/25_CaThuong_04.mp3 Chương 5: http://cuudulieu.dyndns.org:9000/rpc/cat/bgtl/Kinh-Thanh-Audio/25-CaThuong/25_CaThuong_01.mp3