Kinh Thánh Cựu ước sách Các Quan Xét – Mục sư Nguyễn Thỉ đọc

Kinh Thánh Cựu ước sách Các Quan Xét – Mục sư Nguyễn Thỉ đọc
baigiangtinlanh.com

Kinh Thánh Cựu Ước – Sách Dân số ký

Đây là Kinh Thánh Cựu Ước sách Dân số ký do Mục sư Nguyễn Thỉ đọc.  
baigiangtinlanh.com

Kinh Thánh Cựu Ước sách Phục Truyền luật lệ ký

Kinh Thánh Cựu Ước sách Phục truyền luật lệ ký do Mục sư Nguyễn Thỉ đọc.  
Mục sư Nguyễn Thỉ

Kinh Thánh Cựu ước sách Giô-suê – Mục sư Nguyễn Thỉ đọc

Đây là Kinh Thánh Cựu ước sách Giô-suê do Mục sư Nguyễn Thỉ đọc.

Kinh Thánh Cựu ước – sách Các quan xét

Kinh Thánh Cựu ước phần sách Các quan xét do Mục sư Nguyễn Thỉ đọc: Chương 1: http://cuudulieu.dyndns.org:9000/rpc/cat/bgtl/Kinh-Thanh-Audio/07-CacQuan/07_CacQuan_01.mp3 Chương 2: http://cuudulieu.dyndns.org:9000/rpc/cat/bgtl/Kinh-Thanh-Audio/07-CacQuan/07_CacQuan_02.mp3 Chương 3: http://cuudulieu.dyndns.org:9000/rpc/cat/bgtl/Kinh-Thanh-Audio/07-CacQuan/07_CacQuan_03.mp3 Chương 4: http://cuudulieu.dyndns.org:9000/rpc/cat/bgtl/Kinh-Thanh-Audio/07-CacQuan/07_CacQuan_04.mp3 Chương 5: http://cuudulieu.dyndns.org:9000/rpc/cat/bgtl/Kinh-Thanh-Audio/07-CacQuan/07_CacQuan_05.mp3 Chương 6: http://cuudulieu.dyndns.org:9000/rpc/cat/bgtl/Kinh-Thanh-Audio/07-CacQuan/07_CacQuan_06.mp3 Chương 7: http://cuudulieu.dyndns.org:9000/rpc/cat/bgtl/Kinh-Thanh-Audio/07-CacQuan/07_CacQuan_07.mp3 Chương 8: http://cuudulieu.dyndns.org:9000/rpc/cat/bgtl/Kinh-Thanh-Audio/07-CacQuan/07_CacQuan_08.mp3 Chương 9: http://cuudulieu.dyndns.org:9000/rpc/cat/bgtl/Kinh-Thanh-Audio/07-CacQuan/07_CacQuan_09.mp3 Chương...

Kinh Thánh Cựu Ước sách Ru-tơ

22Kinh thánh Cựu Ước sách Ru-tơ: Chương 1: http://cuudulieu.dyndns.org:9000/rpc/cat/bgtl/Kinh-Thanh-Audio/08-RuTo/08_RuTo_01.mp3 Chương 2: http://cuudulieu.dyndns.org:9000/rpc/cat/bgtl/Kinh-Thanh-Audio/08-RuTo/08_RuTo_02.mp3 Chương 3: http://cuudulieu.dyndns.org:9000/rpc/cat/bgtl/Kinh-Thanh-Audio/08-RuTo/08_RuTo_03.mp3 Chương 4: http://cuudulieu.dyndns.org:9000/rpc/cat/bgtl/Kinh-Thanh-Audio/08-RuTo/08_RuTo_04.mp3
I Samuên

Kinh Thánh Cựu Ước – sách I Samuen

Kinh Thánh Cựu Ước sách I Samuên: Chương 1: http://cuudulieu.dyndns.org:9000/rpc/cat/bgtl/Kinh-Thanh-Audio/09-1Samuen/09_1Samuen_01.mp3 Chương 2: http://cuudulieu.dyndns.org:9000/rpc/cat/bgtl/Kinh-Thanh-Audio/09-1Samuen/09_1Samuen_02.mp3 Chương 3: http://cuudulieu.dyndns.org:9000/rpc/cat/bgtl/Kinh-Thanh-Audio/09-1Samuen/09_1Samuen_03.mp3 Chương 4: http://cuudulieu.dyndns.org:9000/rpc/cat/bgtl/Kinh-Thanh-Audio/09-1Samuen/09_1Samuen_04.mp3 Chương 5: http://cuudulieu.dyndns.org:9000/rpc/cat/bgtl/Kinh-Thanh-Audio/09-1Samuen/09_1Samuen_05.mp3 Chương 6: http://cuudulieu.dyndns.org:9000/rpc/cat/bgtl/Kinh-Thanh-Audio/09-1Samuen/09_1Samuen_06.mp3 Chương 7: http://cuudulieu.dyndns.org:9000/rpc/cat/bgtl/Kinh-Thanh-Audio/09-1Samuen/09_1Samuen_07.mp3 Chương 8: http://cuudulieu.dyndns.org:9000/rpc/cat/bgtl/Kinh-Thanh-Audio/09-1Samuen/09_1Samuen_08.mp3 Chương 9: http://cuudulieu.dyndns.org:9000/rpc/cat/bgtl/Kinh-Thanh-Audio/09-1Samuen/09_1Samuen_09.mp3 Chương 10: http://cuudulieu.dyndns.org:9000/rpc/cat/bgtl/Kinh-Thanh-Audio/09-1Samuen/09_1Samuen_10.mp3 Chương 11: http://cuudulieu.dyndns.org:9000/rpc/cat/bgtl/Kinh-Thanh-Audio/09-1Samuen/09_1Samuen_11.mp3 Chương 12: http://cuudulieu.dyndns.org:9000/rpc/cat/bgtl/Kinh-Thanh-Audio/09-1Samuen/09_1Samuen_12.mp3 Chương 13: http://cuudulieu.dyndns.org:9000/rpc/cat/bgtl/Kinh-Thanh-Audio/09-1Samuen/09_1Samuen_13.mp3 Chương 14: http://cuudulieu.dyndns.org:9000/rpc/cat/bgtl/Kinh-Thanh-Audio/09-1Samuen/09_1Samuen_14.mp3 Chương 15: http://cuudulieu.dyndns.org:9000/rpc/cat/bgtl/Kinh-Thanh-Audio/09-1Samuen/09_1Samuen_15.mp3 Chương 16: http://cuudulieu.dyndns.org:9000/rpc/cat/bgtl/Kinh-Thanh-Audio/09-1Samuen/09_1Samuen_16.mp3 Chương 17: http://cuudulieu.dyndns.org:9000/rpc/cat/bgtl/Kinh-Thanh-Audio/09-1Samuen/09_1Samuen_17.mp3 Chương...
http://baigiangtinlanh.com

Kinh Thánh Cựu Ước – Sách II Samuen

Kinh Thánh Cựu Ước - sách II Samuen Chương 1 : http://cuudulieu.dyndns.org:9000/rpc/cat/bgtl/Kinh-Thanh-Audio/10-2Samuen/10_2Samuen_01.mp3 Chương 2 : http://cuudulieu.dyndns.org:9000/rpc/cat/bgtl/Kinh-Thanh-Audio/10-2Samuen/10_2Samuen_02.mp3 Chương 3 : http://cuudulieu.dyndns.org:9000/rpc/cat/bgtl/Kinh-Thanh-Audio/10-2Samuen/10_2Samuen_03.mp3 Chương 4 : http://cuudulieu.dyndns.org:9000/rpc/cat/bgtl/Kinh-Thanh-Audio/10-2Samuen/10_2Samuen_04.mp3 Chương 5 : http://cuudulieu.dyndns.org:9000/rpc/cat/bgtl/Kinh-Thanh-Audio/10-2Samuen/10_2Samuen_05.mp3 Chương 6 : http://cuudulieu.dyndns.org:9000/rpc/cat/bgtl/Kinh-Thanh-Audio/10-2Samuen/10_2Samuen_06.mp3 Chương 7 : http://cuudulieu.dyndns.org:9000/rpc/cat/bgtl/Kinh-Thanh-Audio/10-2Samuen/10_2Samuen_07.mp3 Chương 8 : http://cuudulieu.dyndns.org:9000/rpc/cat/bgtl/Kinh-Thanh-Audio/10-2Samuen/10_2Samuen_08.mp3 Chương...