http://baigiangtinlanh.com

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 3 tháng 9...

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 3 tháng 9 năm 2017 Sự Thờ Phượng Vô Giá Đọc: Mác 12:38-44 | Còn bà góa nầy,...
http://baigiangtinlanh.com

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 2 tháng 9...

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 2 tháng 9 năm 2017 Đừng Chạy Một Mình Đọc: Xuất Ê-díp-tô ký 17:8-13 | Cho nên, vì...
http://baigiangtinlanh.com

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 1 tháng 9...

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 1 tháng 9 năm 2017 Ngài Đang Làm Một Điều Mới Đọc: I Tê-sa-lô-ni-ca 3:6-13 | Xin Chúa...
http://baigiangtinlanh.com

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 31 tháng 8...

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 31 tháng 8 năm 2017 Vẻ Đẹp Rực Rỡ Của Chúa Đọc: Rô-ma 1:18–25 |   https://d1qj9y79pcvssa.cloudfront.net/odb/vn/vn-odb-2017-08-31.mp3 Những gì về...
http://baigiangtinlanh.com

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 30 tháng 8...

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 30 tháng 8 năm 2017   Tẩy Sạch Đọc: Ê-xê-chi-ên 36:24–32 | Ta sẽ rưới nước trong trên các...
http://baigiangtinlanh.com

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 29 tháng 8...

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 29 tháng 8 năm 2017 Kết Quả Tràn Đầy Đọc: Ga-la-ti 5:16–25 | Ta đã chọn và bổ...
http://baigiangtinlanh.com

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 28 tháng 8...

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 28 tháng 8 năm 2017 Chú Ý Đọc: Thi Thiên 41:1–3 | Phước cho người nào đoái thương...
htpp://baigiangtinlanh.com

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 27 tháng 8...

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 27 tháng 8 năm 2017 Đọc: Ê-sai 62:1–12 | Ngươi sẽ được gọi là Thành Người Ta...