http://baigiangtinlanh.com

Kinh Thánh hằng ngày – Lời Sống hằng ngày – ngày 1 tháng 8...

Kinh Thánh hằng ngày – Lời Sống hằng ngày – ngày 1 tháng 8 năm 2017 Niềm Hy Vọng Nozomi Đọc: II Cô-rinh-tô 4:7–18 | Nhưng chúng tôi đựng...
http://baigiangtinlanh.com

Kinh Thánh hằng ngày – Lời Sống hằng ngày – ngày 31 tháng 7...

Kinh Thánh hằng ngày – Lời Sống hằng ngày – ngày 31 tháng 7 năm 2017 Một “Người Mới” Đọc: Cô-lô-se 1:5-14 | Tiếp tục đứng vững trong đức...
http://baigiangtinlanh.com

Kinh Thánh hằng ngày – Lời Sống hằng ngày – ngày 30 tháng 7...

Kinh Thánh hằng ngày – Lời Sống hằng ngày – ngày 30 tháng 7 năm 2017 Mọi Thế Hệ Đọc: Thi thiên 145:1–13 | Vương quốc Chúa là vương...
http://baigiangtinlanh.com

Kinh Thánh hằng ngày – Lời Sống hằng ngày – ngày 29 tháng 7...

Kinh Thánh hằng ngày – Lời Sống hằng ngày – ngày 29 tháng 7 năm 2017 Đặc Ân Được Đến Gần  Đọc: Hê-bơ-rơ 12:18-24 | Anh em đã đến...
http://baigiangtinlanh.com

Kinh Thánh hằng ngày – Lời Sống hằng ngày – ngày 28 tháng 7...

Kinh Thánh hằng ngày – Lời Sống hằng ngày – ngày 28 tháng 7 năm 2017 Được Tha Thứ! Đọc: I Giăng 1:1-10 | Con lầm đường như chiên...
http://baigiangtinlanh.com

Kinh Thánh hằng ngày – Lời Sống hằng ngày – ngày 27 tháng 7...

Kinh Thánh hằng ngày – Lời Sống hằng ngày – ngày 27 tháng 7 năm 2017 Tình Bạn Tuyệt Vời Đọc: Giăng 14:15-26 | Thần Chân Lý... đang ở...
http://baigiangtinlanh.com

Kinh Thánh hằng ngày – Lời Sống hằng ngày – ngày 26 tháng 7...

Kinh Thánh hằng ngày – Lời Sống hằng ngày – ngày 26 tháng 7 năm 2017 Ra Khỏi Vực Sâu Đọc: II Sa-mu-ên 22:17-20 | Từ trên cao, Ngài...
http://baigiangtinlanh.com

Kinh Thánh hằng ngày – Lời Sống hằng ngày – ngày 25 tháng 7...

Kinh Thánh hằng ngày – Lời Sống hằng ngày – ngày 25 tháng 7 năm 2017 Điều Chúng Ta Mang Về Đọc: Thi thiên 37:1-6, 23-27 | Trước kia...