http://baigiangtinlanh.com

Bài giảng của Mục sư Phan Vĩnh Cự với đề tài Hội Thánh của...

Bài giảng của Mục sư Phan Vĩnh Cự với đề tài Hội Thánh của Đức Chúa Trời  
http://baigiangtinlanh.com

Bài giảng truyền giảng của mục sư Phan Vĩnh Cự với đề tài Được...

Bài giảng truyền giảng của mục sư Phan Vĩnh Cự với đề tài : " Được cứu bởi đức tin"
http://baigiangtinlanh.com

Bài giảng của mục sư Phan Vĩnh Cự đề tài Báo đáp ơn Ngài

Bài giảng của mục sư Phan Vĩnh Cự đề tài Báo đáp ơn Ngài
http://baigiangtinlanh.com

Bài giảng của Mục sư Phan Vĩnh Cự với đề tài Đức Thánh Linh...

Bài giảng của Mục sư Phan Vĩnh Cự với đề tài Đức Thánh Linh mở mang Hội Thánh
http://baigiangtinlanh.com

Bài giảng của mục sư Phan Vĩnh Cự với đề tài : Bước theo...

Bài giảng của mục sư Phan Vĩnh Cự với đề tài : "Bước theo Thánh Linh" Phần 1: Phần 2: Phần 3:
baigiangtinlanh.com

Tin lành cho muôn dân -Mục sư Phan Vĩnh Cự

Tin lành cho muôn dân - bài giảng của Mục sư Phan Vĩnh Cự : http://cuudulieu.dyndns.org:9000/rpc/cat/bgtl/ms-phan-vinh-cu/tin-lanh-cho-muon-dan.mp4
baigiangtinlanh.com

Kết ước với Chúa – Mục sư Phan Vĩnh Cự

Bài giảng do Mục sư Phan Vĩnh Cự giảng luận với đề tài: " Kết Ước Với Chúa"  
baigiangtinlanh.com

Những bức tranh trong ngày sau rốt – Mục sư Phan Vĩnh Cự

Bài giảng: " Những bức tranh trong ngày sau rốt" do Mục sư Phan Vĩnh Cự giảng luận. http://cuudulieu.dyndns.org:9000/rpc/cat/bgtl/ms-phan-vinh-cu-nhung-buc-tranh-trong-ngay-sau-rot.mp4