http://baigiangtinlanh.com
Lễ cung hiến đền thờ viện Thánh Kinh Thần Học

Chia sẻ

CHƯƠNG TRÌNH LỄ CUNG HIẾN NHÀ THỜ VÀ CƠ SỞ VIỆN THÁNH KINH THẦN HỌC