Sách Ê-xơ-tê. Học Kinh Thánh Hàng Ngày

Chia sẻ

Ê-xơ-tê đoạn 1 . Học Kinh Thánh Hàng Ngày 1 tháng 4 năm 2021

Ê-xơ-tê đoạn 1: https://www.youtube.com/watch?v=9j2pOdmAXTE