Sách Ê-xơ-tê. Học Kinh Thánh Hàng Ngày

Chia sẻ

Ê-xơ-tê đoạn 2 . Học Kinh Thánh Hàng Ngày 2 tháng 4 năm 2021

Ê-xơ-tê đoạn 2: https://www.youtube.com/watch?v=RH-YfqJk9jg