Sách Ê-xơ-tê. Học Kinh Thánh Hàng Ngày

Chia sẻ

Ê-xơ-tê đoạn 3 . Học Kinh Thánh Hàng Ngày 3 tháng 4 năm 2021

Ê-xơ-tê đoạn 3: https://www.youtube.com/watch?v=gnVEZ51Hi-Q