Sách II Samuen
Sách II Samuen

Chia sẻ

II Samuen đoạn 11 . Học Kinh Thánh Hàng Ngày 28 tháng 10 năm 2020

II Samuen đoạn 11: https://www.youtube.com/watch?v=U0z87qalrFM