Sách II Samuen
Sách II Samuen

Chia sẻ

II Samuen đoạn 15 . Học Kinh Thánh Hàng Ngày 1 tháng 11 năm 2020

II Samuen đoạn 15: https://www.youtube.com/watch?v=kpC7qB2KVLA