Sách II Sử Ký
Sách II Sử Ký . Học Kinh Thánh Hàng Ngày

Chia sẻ

II Sử Ký đoạn 7 . Học Kinh Thánh Hàng Ngày 2 tháng 2 năm 2021

II Sử Ký đoạn 7: https://www.youtube.com/watch?v=PldEzmOMa0M