Mục sư Trần Mạnh Hùng

Chia sẻ

Bài giảng của mục sư Trần Mạnh Hùng tại chương trình hiệp nguyện bồi linh nhiều hội thánh tại Hoa Kỳ với đề tài: ” Jesus Đấng có và sống “:

 

Phần tiếp theo :