http://baigiangtinlanh.com
Kinh Thánh đọc

Chia sẻ

Kinh Thánh Cựu Ước – sách Exote do Mục sư Nguyễn Thỉ đọc:

Chương 1:

Chương 2:

Chương 3:

Chương 4:

Chương 5:

Chương 6:

Chương 7:

Chương 8:

Chương 9:

Chương 10: