baigiangtinlanh.com
Kinh Thánh Cựu Ước

Chia sẻ

Kinh Thánh Cựu Ước sách I Sử Ký do Mục sư Nguyễn Thỉ đọc:

Chương 1:


Chương 2:


Chương 3:


Chương 4:


Chương 5:


Chương 6:


Chương 7:


Chương 8:


Chương 9:


Chương 10:


Chương 11:


Chương 12:


Chương 13:


Chương 14:


Chương 15:


Chương 16:


Chương 17:


Chương 18:


Chương 19:


Chương 20:


Chương 21:


Chương 22:


Chương 23:


Chương 24:


Chương 25:


Chương 26:


Chương 27:


Chương 28:


Chương 29: