http://baigiangtinlanh.com
Kinh Thánh Cựu Ước sách I Các vua

Chia sẻ

Kinh Thánh Cựu Ước sách II Các vua do mục sư Nguyễn Thỉ đọc.

Chương 1:

Chương 2:

Chương 3:

Chương 4:

Chương 5:

Chương 6:

Chương 7:

Chương 8:

Chương 9:

Chương 10:

Chương 11:

Chương 12:

Chương 13:

Chương 14:

Chương 15:

Chương 16:

Chương 17:

Chương 18:

Chương 19:

Chương 20:

Chương 21:

Chương 22:

Chương 23:

Chương 24:

Chương 25: