baigiangtinlanh.com
Kinh Thánh đọc

Chia sẻ

Kinh Thánh Cựu Ước – Sách Ne-he-mi do Mục sư Nguyễn Thỉ đọc :

Chương 1:

Chương 2:

Chương 3:

Chương 4:

Chương 5:

Chương 6:

Chương 7:

Chương 8:

Chương 9:

Chương 10:

Chương 11:

Chương 12:

Chương 13: