http://baigiangtinlanh.com
Kinh Thánh Cựu Ước

Chia sẻ

Kinh Thánh Cựu Ước sách Truyền Đạo do Mục sư Nguyễn Thỉ đọc:

Chương 1:

Chương 2:

Chương 3:

Chương4:

Chương 5:

Chương 6:

Chương 7:

Chương 8:

Chương 9:

Chương 10:

Chương 11:

Chương 12:

Chương 13:

Chương 14:

Chương 15:

Chương 16:

Chương 17:

Chương 18:

Chương 19:

Chương 20:

Chương 21: