http://baigiangtinlanh.com
Kinh Thánh Cựu Ước

Chia sẻ

Kinh Thánh Cựu Ước phần Thi Thiên do Mục sư Nguyễn Thỉ đọc:

Chương 1:

Chương 2:

Chương 3:

Chương 4:

Chương 5:

Chương 6:

Chương 7:

Chương 8:

Chương 9:

Chương 10:

Chương 11:

Chương 12:

Chương 13:

Chương 14:

Chương 15:

Chương 16:

Chương 17:

Chương 18:

Chương 19:

Chương 20:

Chương 21:

Chương 22:

Chương 23:

Chương 24:

Chương 25:

Chương 26:

Chương 27:

Chương 28:

Chương 29:

Chương 30:

Chương 31:

Chương 32:

Chương 33:

Chương 34:

Chương 35:

Chương 36:

Chương 37:

Chương 38:

Chương 39:

Chương 40:

Chương 41:

Chương 42:

Chương 43:

Chương 44:

Chương 45:

Chương 46:

Chương 47:

Chương 48:

Chương 49:

Chương 50:

Chương 51:

Chương 52:

Chương 53:

Chương 54:

Chương 55:

Chương 56:

Chương 57:

Chương 58:

Chương 59:

Chương 60:

Chương 61:

Chương 62:

Chương 63:

Chương 64:

Chương 65:

Chương 66:

Chương 67:

Chương 68:

Chương 69:

Chương 70:

Chương 71:

Chương 72:

Chương 73:

Chương 74:

Chương 75:

Chương 76:

Chương 77:

Chương 78:

Chương 79:

Chương 80:

Chương 81:

Chương 82:

Chương 83:

Chương 84:

Chương 85:

Chương 86:

Chương 87:

Chương 88:

Chương 89:

Chương 90:

Chương 91:

Chương 92:

Chương 93:

Chương 94:

Chương 95:

Chương 96:

Chương 97:

Chương 98:

Chương 99:

Chương 100:

Chương 101:

Chương 102:

Chương 103:

Chương 104:

Chương 105:

Chương 106:

Chương 107:

Chương 108:

Chương 109:

Chương 110:

Chương 111:

Chương 112:

Chương 113:

Chương 114:

Chương 115:

Chương 116:

Chương 117:

Chương 118:

Chương 119:

Chương 120:

Chương 121:

Chương 122:

Chương 123:

Chương 124:

Chương 125:

Chương 126:

Chương 127:

Chương 128:

Chương 129:

Chương 130:

Chương 131:

Chương 132:

Chương 133:

Chương 134:

Chương 135:

Chương 136:

Chương 137:

Chương 138:

Chương 139:

Chương 140:

Chương 141:

Chương 142:

Chương 143:

Chương 144:

Chương 145:

Chương 146:

Chương 147:

Chương 148:

Chương 149:

Chương 150: