Home Kinh Thánh KT hằng ngày Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 02...

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 02 tháng 10 năm 2018 – Que Củi Của Chúa

33
0
http://baigiangtinlanh.com
Kinh Thánh hằng ngày

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 02 tháng 10 năm 2018 – Que Củi Của Chúa

Que Củi Của Chúa

Đọc: Xa-cha-ri 3:1–7

Hãy xem, Ta đã cất bỏ tội ác khỏi ngươi, và Ta sẽ mặc lễ phục tốt đẹp cho ngươi. Xa-cha-ri 3:4

 

Cô bảo mẫu cuống cuồng ôm mấy đứa nhỏ nhất, chạy nhanh ra khỏi ngôi nhà đang cháy. Cô vừa chạy vừa gọi bé Jacky năm tuổi chạy theo.

Nhưng Jacky không chịu chạy theo. Trong lúc đó, một người bên ngoài hành động hết sức nhanh chóng. Anh ta leo lên vai một người bạn, với tay vào cửa sổ tầng trên, kéo Jacky ra ngoài an toàn ngay trước lúc mái nhà sụp xuống. Theo lời kể của chị Susanna là mẹ đứa bé, Jacky là “một que củi được lôi ra từ đám cháy.” Có lẽ bạn đã biết “que củi” đó chính là nhà truyền giáo lưu động vĩ đại John Wesley (1703–1791).

Susanna Wesley đang trích lời Xa-cha-ri, vị tiên tri đã cung cấp cho chúng ta sự hiểu biết sâu sắc và đầy giá trị về bản tính của Chúa. Khi đề cập đến khải tượng mình nhận được, ông dẫn chúng ta vào khung cảnh của phòng xử án, nơi Sa-tan đang đứng cạnh thầy tế lễ thượng phẩm Giê-hô-sua (3:1). Sa-tan tố cáo Giê-hô-sua, nhưng Chúa quở trách hắn và phán rằng: “Chẳng phải người nầy là que củi đang cháy được kéo ra khỏi lửa sao?” (c.2). Chúa phán với Giê-hô-sua: “Hãy xem, Ta đã cất bỏ tội ác khỏi ngươi, và Ta sẽ mặc lễ phục tốt đẹp cho ngươi” (c.4).

Kế đến, Chúa trao cho Giê-hô-sua một thử thách, mà cũng là một cơ hội: “Nếu con bước đi trong đường lối Ta, tuân giữ huấn lệnh Ta, thì con sẽ được cai quản nhà Ta và canh giữ sân Ta” (c.7).

Thật là hình ảnh tuyệt đẹp về tặng phẩm chúng ta nhận được từ Đức Chúa Trời, bởi đức tin nơi Chúa Jêsus! Ngài kéo chúng ta ra khỏi lửa, tẩy sạch chúng ta và hành động trong chúng ta khi chúng ta bước theo sự dẫn dắt của Thánh Linh Ngài. Có lẽ bạn cũng gọi chính mình và hết thảy chúng ta là những que củi được Chúa kéo ra khỏi lửa.

Lạy Cha, cảm ơn Ngài đã giải cứu chúng con và khiến chúng con được hòa thuận với Ngài. Chúng con xin khiêm cung cầu xin Thánh Linh Ngài dẫn dắt khi chúng con phục vụ Ngài trong ngày hôm nay.
Vì yêu, Chúa giải cứu chúng ta; rồi Ngài trang bị để chúng ta chia sẻ tình yêu của Ngài cho tha nhân.

bởi Tim Gustafson 

CHÚ GIẢI

Kết thúc giai đoạn lưu đày ở Ba-by-lôn (Giê. 29:10), dân Do Thái được phép trở về Giê-ru-sa-lem để xây dựng lại đền thờ (II Sử. 36:22-23). Chỉ có 50.000 người trở về (Exr. 2:64-65) dưới sự lãnh đạo của tổng đốc Xô-rô-ba-bên và thầy tế lễ thượng phẩm Giê-hô-sua (Ag. 1:1). Vì đối diện với sự chống đối (Exr. 4:1-5) và những khó khăn về kinh tế, cũng như sự nản lòng và thờ ơ trong đời sống thuộc linh của dân sự (Ag. 1:2-11) nên việc tái thiết đền thờ đã bị trì hoãn trong hai mươi năm (Exr. 4:24). Chúa đã dấy lên hai tiên tri, A-ghê và Xa-cha-ri, để khích lệ những người trở về phải ăn năn và hoàn tất việc tái thiết đền thờ (6:14-16). Xa-cha-ri vừa là tiên tri (Exr. 5:1; Xa. 1:1) vừa là thầy tế lễ (Nêh. 12:16). Qua tám khải tượng, Xa-cha-ri đã nhắc nhở dân Do Thái rằng Đức Chúa Trời là Đấng thành tín, Ngài sẽ phục hồi và ban phước cho dân tộc họ (Xa. 1:7-6:15). Khải tượng thứ tư (3:1-10) mô tả quang cảnh một phiên tòa liên quan đến thầy tế lễ thượng phẩm Giê-hô-sua, nói lên rằng Đức Chúa Trời sẽ cất hết tội lỗi của họ, thanh tẩy họ và khiến họ sẵn sàng để hầu việc Ngài (c.1-5).

K. T. Sim

shares