http://baigiangtinlanh.com
Kinh Thánh hằng ngày

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – ngày 04 tháng 09 năm 2019 – Ánh Sáng Dẫn Đường

Ánh Sáng Dẫn Đường

Kinh Thánh nền tảng: Sáng Thế Ký 1:1–5

1 Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất.
2 Vả, đất là vô hình và trống không, sự mờ tối ở trên mặt vực; Thần Đức Chúa Trời vận hành trên mặt nước.
3 Đức Chúa Trời phán rằng: Phải có sự sáng; thì có sự sáng.
4 Đức Chúa Trời thấy sáng là tốt lành, bèn phân sáng ra cùng tối.

5 Đức Chúa Trời đặt tên sự sáng là ngày; sự tối là đêm. Vậy, có buổi chiều và buổi mai; ấy là ngày thứ nhứt.

Mục đích của bài học cho chúng ta biết Chúa Giê-xu chính là sự sáng của thế gian, chúng ta cũng có ánh sáng của Chúa và chúng ta tỏ ra cho mọi người biết Chúa của chúng ta.

“Đức Chúa Jêsus lại cất tiếng phán cùng chúng rằng: Ta là sự sáng của thế gian; người nào theo ta, chẳng đi trong nơi tối tăm, nhưng có ánh sáng của sự sống.” (Gi 8:12)

Dân đi trong nơi tối tăm đã thấy sự sáng lớn; và sự sáng đã chiếu trên những kẻ ở xứ thuộc về bóng của sự chết. (Es 9:1)

Chúng ta là những người đã tiếp nhận Chúa làm Cứu Chúa của cuộc đời mình có công nhận là từ khi tin Chúa chúng ta được sáng ra hay không?


 • Trước khi tin Chúa chúng ta bị “tối” như thế nào?
 • Vô thần, phạm thượng với Chúa,
 • Nóng giận, cáu gắt, không biết gì về tình yêu Chúa, cô đơn, tối tăm, tuyệt vọng, không bao dung, theo sự thờ cúng, buồn, cộc cằn, hơn thua, chán nản, tham lam, tham vọng theo thế gian, bùa phép, ích kỉ, than phiền, oán trách, ghanh ghét, đố kỵ, lừa đảo, gian dâm…
  Sau khi tin Chúa chúng ta được ” sáng” ra làm sao?
 • yêu thương, vui vẻ, mềm mại, nhịn nhục, hiểu Lời Chúa vì Đức thánh Linh dẫn dắt.
 • Bình an thỏa lòng, khiêm tốn, vị tha, không xét đoán, bỏ con người cũ, mặc lấy người mới, tha thứ nhường nhịn

Chúa phán: Nầy là giao ước ta lập với chúng nó Sau những ngày đó, Ta sẽ để luật pháp ta vào lòng chúng nó Và ghi tạc nơi trí khôn, (He 10:16)

Chúng ta có sự sáng của Chúa:
Khi Môi-se tay cầm hai bảng chứng đi xuống núi Si-na-i, chẳng biết rằng da mặt mình sáng rực bởi vì mình hầu chuyện Đức Giê-hô-va. (Xu 34:29)
“Các ngươi là sự sáng của thế gian; một cái thành ở trên núi thì không khi nào bị khuất được:” (Mat 5:14)

 • Chúng ta được sáng khi nào?
  “Ta vì cớ Si-ôn sẽ chẳng làm thinh, vì cớ Giê-ru-sa-lem sẽ chẳng an nghỉ, cho đến chừng nào sự công bình nó rực rỡ như sự sáng, và sự cứu rỗi nó chói lòa như ngọn đèn…” (Es 62:1)
  “Những kẻ khôn sáng sẽ được rực rỡ như sự sáng trên vòng khung; và những kẻ dắt đem nhiều người về sự công bình sẽ sáng láng như các ngôi sao đời đời mãi mãi.” (Da 12:3)
  “Anh em đều là con của sự sáng và con của ban ngày. Chúng ta không phải thuộc về ban đêm,cũng không phải thuộc về sự mờ tối.” (1Te 5:5)
 • Cẩn thận kẻo chúng ta bị mất ánh sáng của Chúa!
  17 Ấy là những suối không nước, những đám mây bị luồng gió mạnh đưa đi và sự tối tăm mờ mịt đã để dành cho chúng nó. 18 Chúng nó dùng những lời văn hoa hư đản, đem những điều ham muốn của xác thịt và điều gian dâm mà dỗ dành những kẻ mới vừa tránh khỏi các người theo đường lầm lạc; 19 chúng nó hứa sự tự do cho người, mà chính mình thì làm tôi mọi sự hư nát; vì có sự chi đã thắng hơn người, thì người là tôi mọi sự đó. 20 Vả, chúng nó bởi sự nhận biết Chúa và Cứu Chúa chúng ta là
  Đức Chúa Jêsus Christ, mà đã thoát khỏi sự ô uế của thế gian, rồi lại mắc phải và suy phục những sự đó, thì số phận sau cùng của chúng nó trở xấu hơn lúc đầu.
  21 Chúng nó đã biết đường công bình, rồi lại lui đi về lời răn thánh đã truyền cho mình, thế thì thà rằng không biết là hơn. 22 Đã xảy đến cho chúng nó như lời tục ngữ rằng: Chó liếm lại đồ nó đã mửa, heo đã rửa sạch rồi, lại lăn lóc trong vũng bùn.
 • Hãy chiếu ra:
  Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi, và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời. (Mat 5:16)
 • Kết luận:
  Chúa của chúng ta là sự sáng lớn, vậy chúng ta xét mình lại xem chúng ta có là sự sáng dù là nho nhỏ để phản chiếu ánh của Chúa cho thế gian đang chìm trong sự tối này hay không. ( Đức Chúa Trời sử dụng tất cả những vì sao lẫn các ngọn nến để thắp sáng thế gian này).

Ông Bà Anh Chị Em Cùng Học Với Lợi Tại Link Sau Nhé:
https://www.youtube.com/watch?v=iI9_-4k5FX0