Home Bài giảng Video Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 05...

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 05 tháng 08 năm 2018

30
0
http://baigiangtinlanh.com
Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 05 tháng 08 năm 2018

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 05 tháng 08 năm 2018

Những Sự Mầu Nhiệm Khó Hiểu

Đọc: Na-hum 1:1-7

Đức Giê-hô-va chậm giận và có quyền năng rất lớn. Na-hum 1:3

Khi tôi và người bạn cùng đi dạo, chúng tôi đã nói chuyện với nhau về sự yêu mến Kinh Thánh. Cô ấy đã làm tôi ngạc nhiên khi nói rằng: “À, nhưng mình không thích Cựu Ước lắm. Toàn những câu chuyện khó hiểu và báo thù – mình chỉ muốn biết về Chúa Jêsus!”

Có thể chúng ta cũng có suy nghĩ tương tự khi đọc sách Na-hum, hoặc chùn lại trước câu: “Đức Giê-hô-va là Đấng báo thù và đầy thịnh nộ” (Na. 1:2). Nhưng câu tiếp theo lại tuôn tràn hy vọng: “Đức Giê-hô-va chậm giận và có quyền năng rất lớn” (c.3).

Càng đào sâu vào chủ đề cơn giận của Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ hiểu rằng những lúc Ngài nổi giận là để bảo vệ dân Ngài hoặc danh Ngài. Vì tình yêu thương của Ngài thật lớn lao nên Ngài thực thi công lý đối với tội lỗi nhưng cũng ban ơn cứu chuộc cho những người xây bỏ Ngài. Chúng ta không chỉ thấy điều này trong Cựu Ước, khi Chúa kêu gọi dân sự quay trở lại với Ngài, mà còn trong Tân Ước, khi Chúa sai Con Ngài đến làm của lễ chuộc tội chúng ta.

Có thể chúng ta không hiểu được những sự mầu nhiệm trong bản tính của Đức Chúa Trời, nhưng chúng ta có thể tin rằng Ngài không chỉ thực thi công lý mà còn là nguồn của mọi sự yêu thương. Chúng ta không cần phải sợ Ngài, vì Ngài “thật tốt lành, là thành lũy trong ngày hoạn nạn. Ngài biết những ai ẩn náu nơi Ngài” (c.7).

Lạy Chúa, Ngài thật tốt lành! Ngài là Đấng yêu thương và nhân từ. Xin giúp con hiểu trọn vẹn hơn những sự mầu nhiệm trong tình yêu cứu chuộc của Ngài.
Công lý và lòng thương xót của Đức Chúa Trời được bày tỏ tại thập tự giá.

bởi Amy Boucher Pye 

CHÚ GIẢI

Ngoài Na-hum 1:3, chúng ta tìm thấy 8 trường hợp khác trong Cựu Ước nói rằng Chúa “chậm nóng giận” (ví dụ: Thi. 86:15; 103:8). Nhưng những phân đoạn này còn mô tả các thuộc tính khác của Đức Chúa Trời: Ngài “dư dật [hoặc giàu] ân huệ” (Xuất. 34:6; Dân. 14:18; Thi. 145:8); Ngài “nhân từ, thương xót” (Giô. 2:13; Giôn. 4:2); và Ngài là “Đức Chúa Trời sẵn lòng tha thứ” (Nêh. 9:17). Nếu Đức Chúa Trời không phải là Đấng vừa công bình, vừa thương xót thì chúng ta sẽ không có hy vọng. Tại sao? Bởi vì “tất cả mọi người đều suy thoái về đạo đức, cùng nhau trở nên băng hoại” (Thi. 53:3). “Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất vinh quang của Đức Chúa Trời” (Rô. 3:23). Không ai trong chúng ta xứng đáng với tình yêu thương, lòng thương xót hoặc sự tha thứ của Ngài. Nếu không có tình yêu của Đức Chúa Trời, qua sự hy sinh lạ thường của Con Ngài để trả giá thay cho tội lỗi của chúng ta, thì chúng ta sẽ không có cơ hội để nhận sự sống đời đời. Nhưng Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta đến nỗi đã ban Con Một của Ngài (Giăng 3:16).

Bạn sẽ bày tỏ lòng biết ơn của bạn với Chúa thế nào?

Alyson Kieda

shares