http;//baigiangtinlanh.com
Kinh Thánh hằng ngày

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – ngày 05 tháng 09 năm 2019 – Điều Cuối Cùng

Điều Cuối Cùng

Kinh Thánh nền tảng: I Cô-rinh-tô 15:12–19

12 Vả, nếu giảng dạy rằng Đấng Christ đã từ kẻ chết sống lại, thì sao trong anh em có kẻ nói rằng những kẻ chết chẳng sống lại?
13 Nếu những kẻ chết không sống lại, thì Đấng Christ cũng đã chẳng sống lại nữa.
14 Lại nếu Đấng Christ đã chẳng sống lại, thì sự giảng dạy của chúng tôi ra luống công, và đức tin anh em cũng vô ích.
15 Lại nếu kẻ chết quả thật không sống lại, thì Đức Chúa Trời đã chẳng khiến Đấng Christ sống lại, mà chúng tôi đã làm chứng trái với Đức Chúa Trời rằng Ngài đã làm cho Đấng Christ sống lại, té ra chúng tôi làm chứng dối cho Đức Chúa Trời.
16 Vì nếu kẻ chết chẳng sống lại,thì Đấng Christ cũng đã chẳng sống lại nữa.
17 Và nếu Đấng Christ đã chẳng sống lại, thì đức tin anh em cũng vô ích, anh em còn ở trong tội lỗi mình.
18 Vậy,những kẻ ngủ trong Đấng Christ cũng phải hư mất đời đời.

19 Nếu chúng ta chỉ có sự trông cậy trong Đấng Christ về đời nầy mà thôi, thì trong cả mọi người, chúng ta là kẻ khốn nạn hơn hết.

Mục đích của bài học: củng cố thêm lòng tin cậy của chúng ta qua sự sống lại của ChúaGiê-xu, từ đó giúp chúng ta kết ước với Chúa theo Chúa và hầu việc Chúa trọn đời.
Chúng ta có tin Chúa Giê-xu đã sống lại không?
Tin.
Chúng ta có nghi ngờ gì hay không?

  • Bằng chứng:
  • Ngôi mộ trống, các nhà khảo cổ không tìm được xác của Chúa. Sự cứu rỗi qua những người tin theo Chúa. Sự ứng nghiệm kinh Thánh, Nhiều người xem thấy, qua sự thay đổi diệu kỳ trong mỗi cơ Đốc Nhân.
  • Sự Phục Sinh của Chúa có ý nghĩa như thế nào đối với chúng ta:
  • Chính sự phục Sinh của Chúa đã làm cho đạo Chúa khác biệt với những đạo giáo khác. C17
  • Ngài là Đấng Đắc thắng sự chết, tội lỗi, Satan.
  • Chúng ta có tin là Chúa của chúng ta sẽ trở lại không? vì sao?
  • Lời Chúa hứa! Và Chúa là đấng Thành Tín.
  • Tin mọi việc Chúa làm.
  • Chúng ta có tin những người chết rồi sẽ sống lại để chịu đoán xét không?
  • Với những gì chúng ta đã tin, đã xưng ra từ tận đáy lòng. Xin Chúa giúp chúng ta đứng vững để bước đi những ngày trên đất này, sống và hầu việc Chúa!

Ông Bà Anh Chị Em Cùng Học Với Lợi Tại Link Sau Nhé: https://www.youtube.com/watch?v=ClIJyQAWEdg