http://baigiangtinlanh.com
Kinh Thánh hằng ngày

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – ngày 06 tháng 07 năm 2019 – Bắt Đầu Từ Bây Giờ

Bắt Đầu Từ Bây Giờ

Kinh Thánh nền tảng: I Phi-e-rơ 4:7–11

7 Sự cuối cùng của muôn vật đã gần; vậy hãy khôn ngoan tỉnh thức mà cầu nguyện.
8 Nhứt là trong vòng anh em phải có lòng yêu thương sốt sắng; vì sự yêu thương che đậy vô số tội lỗi.
9 Người nầy người khác phải tiếp đãi nhau, chớ có cằn rằn.
10 Mỗi người trong anh em hãy lấy ơn mình đã được mà giúp lẫn nhau, khác nào người quản lý trung tín giữ các thứ ơn của Đức Chúa Trời.

11 Ví bằng có người giảng luận, thì hãy giảng như rao lời sấm truyền của Đức Chúa Trời; nếu có kẻ làm chức gì, thì hãy làm như nhờ sức Đức Chúa Trời ban, hầu cho Đức Chúa Trời được sáng danh trong mọi sự bởi Đức Chúa Jêsus Christ; là Đấng được sự vinh hiển quyền phép đời đời vô cùng. A-men.

 • Hôm nay Cô Chú Anh Chị Em dự định sẽ làm gì?
 • Đi thăm người thân, dành thì giờ đặc biệt chio bạn bè, người thân. Nấu món ngon cho gia đình…
 • C7. Chúng ta có tin là Chúa gần trở lại không?
  “Hãy vui mừng trong sự trông cậy,nhịn nhục trong sự hoạn nạn, bền lòng mà cầu nguyện.” (Ro 12:12)
 • C 8-9: Chúng ta học được gì? Có điều gì cần thay đổi?
 • Xét lại xem mình có ơn gì của Chúa cho đây?
 • C10 hãy làm thật tốt, giúp cho anh em chúng ta một cách thật trung tín, thật có tâm.
  “Hễ làm việc gì, hãy hết lòng mà làm, như làm cho Chúa, chớ không phải làm cho người ta” (Co 3:23)
 • Sau khi học xong chúng ta có thay đổi quyết định về những việc mình sẽ làm ngày hôm nay không?

Ông Bà Anh Chị Em Cùng Học Với Lợi Tại Link Sau Nhé: https://www.youtube.com/watch?v=zXtzJTXqSg0