http://baigiangtinlanh.com
Kinh Thánh hằng ngày

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – ngày 07 tháng 07 năm 2019 – Chúa Vĩ Đại Hơn

Chúa Vĩ Đại Hơn

Kinh Thánh nền tảng: I Sa-mu-ên 17:41–50

41 Người Phi-li-tin cũng xơm tới, đến gần Đa-vít, có kẻ vác binh khí đi trước.
42 Người Phi-li-tin xem Đa-vít, thấy người còn trẻ, nước da hồng hồng, mặt đẹp đẽ, thì khinh người.
43 Người Phi-li-tin nói cùng Đa-vít rằng: Ta há là một con chó nên người cầm gậy đến cùng ta? Người Phi-li-tin bắt danh các thần mình mà rủa sả Đa-vít,
44 và tiếp rằng: Hãy lại đây, ta sẽ ban thịt ngươi cho chim trời và thú đồng.
45 Đa-vít đáp cùng người Phi-li-tin rằng: Ngươi cầm gươm, giáo, lao mà đến cùng ta; còn ta, ta nhơn danh Đức Giê-hô-va vạn binh mà đến, tức là Đức Chúa Trời của đạo binh Y-sơ-ra-ên, mà ngươi đã sỉ nhục.
46 Ngày nay Đức Giê-hô-va sẽ phó ngươi vào tay ta, ta sẽ giết ngươi, cắt đầu ngươi, và ngày nay ban thây của đạo binh Phi-li-tin cho chim trời và thú vật của đất.
47 Khắp thế gian sẽ biết rằng Y-sơ-ra-ên có một Đức Chúa Trời; và quân lính nầy sẽ thấy rằng Đức Giê-hô-va không giải cứu bằng gươm, hoặc bằng giáo; vì Đức Giê-hô-va là Chúa của chiến trận, và Ngài sẽ phó các ngươi vào tay chúng ta.
48 Xảy khi người Phi-li-tin đứng dậy, xơm tới đón Đa-vít, Đa-vít vội vàng chạy về hướng hàng trận quân nghịch đặng đón người Phi-li-tin.
49 Đa-vít thò tay vào túi mình, lấy một cục đá, ném nó bằng trành, trúng nơi trán người Phi-li-tin. Cục đá lọt thấu trong trán, Gô-li-át té úp mặt xuống đất.

50 Như vậy Đa-vít thắng được người Phi-li-tin bằng cái trành nắm đá và cục đá, đánh chết hắn mà không có gươm nơi tay.

 • Sự ngâm dọa, lấn tới của Satan, của nan đề thường rất dữ dội: C 41-44.
 • Thái độ của chúng ta:
 • Vua và cả dân sự sợ hãi. Nếu chúng ta đọc phần trên chúng ta biết Sau-lơ
  là vua, là một chiến binh, dưới tay ông có nhiều tướng giỏi.
  Sau-lơ và cả Y-sơ-ra-ên nghe những lời của người Phi-li-tin, thì lấy làm hoảng hồn, sợ hãi lắm. (1Sa 17:11). Gô-li-át thách đấu 40 ngày. Nan đề kéo dài.
  Nhưng họ sợ hãi, họ nhìn nan đều với cái nhìn của loài người, nó quá lớn.
 • Đavit can đảm không sợ không lo lắng C45, C48, đương đầu trực tiếp ( Bắn ngay vào trán C49).
  Đa-vít hỏi những người ở gần mình rằng: Người ta sẽ đãi thể nào cho kẻ giết được người Phi-li-tin nầy, và cất sự sỉ nhục khỏi Y-sơ-ra-ên? Vì người Phi-li-tin nầy, kẻ chẳng chịu phép cắt bì nầy, là ai, mà lại dám sỉ nhục đạo binh của Đức Chúa Trời hằng sống? Nhưng Ê-li-áp, anh cả người, nghe Đa-vít nói như vậy, nổi giận người,mà nói rằng: Cớ sao mầy đến đây? Mầy bỏ ít con chiên của chúng ta trong đồng vắng cho ai? Tao biết tánh kiêu ngạo và sự độc ác của lòng mầy. Ấy đặng xem tranh chiến nên mầy mới đến.Đa-vít đáp rằng: Vậy, tôi có làm chi đâu? Ấy chỉ là một câu hỏi thôi!(1Sa 17:26,28,29,30) Đôi khi chúng ta cũng gặp cản trở, lời ra tiếng vào ngay cả trong anh em mình. Hãy né đi, đừng tranh chiến với anh em, nó sẽ làm chúng ta sao nhãn công việc chính Chúa muốn chúng ta làm.

“Đa-vít đeo gươm của Sau-lơ ở trên áo chiến và tập đi thử, vì không có thói quen. Nhưng người nói cùng Sau-lơ rằng: Tôi không thể mang khí giới nầy mà đi được; vì tôi không có thói quen.Đa-vít bèn cổi áo ấy ra,” (1Sa 17:39) Lúc này ông chưa phải là người hay chinh chiến. Điều đó cho chúng ta thấy đức tin rất lớn của ông đặt vào nơi Chúa.

 • Nhờ đâu Đavit có được sự bình an và chiến thắng?
 • Ông thấy yêu mến Chúa, hành động vì Danh Chúa Chúa ( C45)
 • Ông tin cậy nơi quyền năng, sự giúp đỡ của Chúa. Không cậy sức riêng C46.
 • Mục đích của Ông là danh Chúa vinh hiển. C47. Chúng ta làm việc Chúa với mục đích gì? Tại sao chúng ta thất bại?
 • Chiến thắng nhờ quyền năng Chúa. C49. Ông bà anh chị em có nghĩ rằng nhờ cái trành ném đá và viên đá mà Đavit thắng? nếu vậy do tài năng? Do may mắn? Không do chính Chúa.
 • Hãy sống tin cậy vào quyền năng của Chúa. Nhìn thấy nan đề trong cái nhìn của Chúa. Tin cậy vào quyền năng và sự tể trị của Chúa.
  “Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ.” (Mat 11:28)

Ông Bà Anh Chị Em Cùng Học Với Lợi Tại Link Sau Nhé: https://www.youtube.com/watch?v=7H2PXH9wEFc&t=869s