http://baigiangtinlanh.com
Kinh Thánh hằng ngày

Chia sẻ

Kinh Thánh nền tảng:
Ma-thi-ơ 19:16-30

16 Nầy, có một người đến hỏi Ngài rằng: Thưa thầy, tôi phải làm việc lành chi cho được sự sống đời đời? 17 Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Sao ngươi hỏi ta về việc lành? Chỉ có một Đấng lành mà thôi.Nếu ngươi muốn vào sự sống, thì phải giữ các điều răn. 18 Người hỏi: Những điều răn gì? Đức Chúa Jêsus phán rằng: Những điều nầy: Đừng giết người; đừng phạm tội tà dâm;đừng ăn trộm cắp; đừng làm chứng dối; 19 Hãy thảo kính cha mẹ; và: Hãy yêu kẻ lân cận như mình.
20 Người trẻ đó thưa rằng: Tôi đã giữ đủ các điều nầy; còn thiếu chi cho tôi nữa? 21 Đức Chúa Jêsus phán rằng: Nếu ngươi muốn được trọn vẹn, hãy
đi bán hết gia tài mà bố thí cho kẻ nghèo nàn,thì ngươi sẽ có của quí ở trên trời; rồi hãy đến mà theo ta. 22 Nhưng khi người trẻ nghe xong lời nầy, thì đi, bộ buồn bực; vì chàng có của cải nhiều lắm. 23 Đức Chúa Jêsus bèn phán cùng môn đồ rằng: Quả thật, ta nói cùng các ngươi, người giàu vào nước thiên đàng là khó lắm. 24 Ta lại nói cùng các ngươi, lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn một người giàu vào nước Đức Chúa Trời. 25 Môn đồ nghe lời ấy, thì lấy làm lạ lắm mà nói rằng: Vậy thì ai được rỗi? 26 Đức Chúa Jêsus ngó môn đồ mà phán rằng: Điều đó loài người không thể làm được, song Đức Chúa Trời làm mọi việc đều được. 27 Phi-e-rơ bèn thưa rằng: Nầy, chúng tôi đã bỏ mọi sự mà theo thầy; vậy thì chúng tôi sẽ được chi? 28 Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Quả thật, ta nói cùng các ngươi, đến
kỳ muôn vật đổi mới, là khi Con người sẽ ngự trên ngôi vinh hiển của Ngài, thì các ngươi là kẻ đã theo ta, cũng sẽ ngồi trên mười hai ngôi, mà xét đoán mười hai chi phái Y-sơ-ra-ên.
29 Hễ ai vì danh ta mà bỏ anh em, chị em, cha mẹ, con cái, đất ruộng, nhà cửa, thì người ấy sẽ lãnh bội phần hơn, và được hưởng sự sống đời
đời. 30 Song có nhiều kẻ ở đầu sẽ nên rốt, và nhiều kẻ ở rốt sẽ nên đầu.

  • Người giàu vào nước Thiên Đàng khó?
  • Có coi trọng tiền bạc hơn Chúa. Tấm lòng dâng hiến cho Chúa, giúp đỡ anh em. ( VD: sự dâng hiến mỗi lần tổ chức chương trình truyền giảng).Có khi chúng ta khá khá thôi mà vẫn khó vào nước Thiên Đàng trong khi có người giàu vào Thiên Đàng dễ. Có người giàu dâng hiến nhiều, làm những việc lớn ( Dâng cho HT Thanh Đa, Dâng cho HT Gia Định)
  • Được cứu không phải bởi việc làm mà bởi sự ban cho từ Đức Chúa Trời.
  • Từ bỏ mọi sự theo Chúa sẽ được bội phần hơn. ( Nói đến sự chọn lựa của chúng ta có ưu tiên Chúa là cao nhất không?”Phi-e-rơ và các sứ đồ trả lời rằng: Thà phải vâng lời Đức Chúa Trời còn hơn là vâng lời người ta. “(Cong 5:29)
  • Ông mục sư Thái Phước Trương dạy về sự Tái Lâm của Chúa. Mục sư Năng dạy về sự bỏ lại. Câu hỏi dành cho chúng ta:
  • Bạn có tin rằng nếu ngay bây giờ bạn qua đời bạn sẽ được vào Thiên Đàng với Chúa?
  • Nếu được hỏi lý do nào ta cho con vo Thiên Đàng bạn sẽ trả lời ra làm sao?

Ông Bà Anh Chị Em Cùng Học Với Lợi Tại Link Sau Nhé: https://www.youtube.com/watch?v=yKm-PBHW0Jw&t=302s