http://baigiangtinlanh.com
Kinh Thánh hằng ngày

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – ngày 08 tháng 07 năm 2019 – Sự Cung Ứng Thiên Thượng

Sự Cung Ứng Thiên Thượng

Kinh Thánh nền tảng: Xuất Ê-díp-tô Ký 3:1–9

1 Vả, Môi-se chăn bầy chiên cho Giê-trô, ông gia mình, là thầy tế lễ tại xứ Ma-đi-an; dẫn bầy chiên qua phía bên kia đồng vắng, đến núi của Đức Chúa Trời, là núi Hô-rếp.
2 Thiên sứ của Đức Giê-hô-va hiện ra cùng người trong ngọn lửa, giữa bụi gai kia. Người nhìn thấy cả bụi gai đương cháy, nhưng không hề tàn.
3 Môi-se bèn nói rằng: Ta hãy tẽ bước lại đặng xem sự lạ lớn nầy, vì cớ sao bụi gai chẳng tàn chút nào.
4 Đức Giê-hô-va thấy người tẽ bước lại xem, Đức Chúa Trời bèn ở giữa bụi gai gọi rằng: Hỡi Môi-se, hỡi Môi-se!Người thưa rằng: Có tôi đây!
5 Đức Chúa Trời phán rằng: Chớ lại gần chốn nầy. Hãy cởi giày ngươi ra, vì chỗ ngươi đương đứng là đất thánh.
6 Rồi Ngài lại nói: Ta là Đức Chúa Trời của tổ phụ ngươi, Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, Đức Chúa Trời của Y-sác, và Đức Chúa Trời của Gia-cốp. Môi-se liền che mặt, vì sợ nhìn đến Đức Chúa Trời.
7 Đức Giê-hô-va phán rằng: Ta đã thấy rõ ràng sự cực khổ của dân ta tại xứ Ê-díp-tô, và có nghe thấu tiếng kêu rêu vì cớ người đốc công của nó; phải, ta biết được nỗi đau đớn của nó.
8 Ta ngự xuống đặng cứu dân nầy khỏi tay người Ê-díp-tô, dẫn từ xứ ấy lên đến một xứ kia đẹp đẽ và rộng rãi,đượm sữa và mật, tức là nơi dân Ca-na-an, dân Hê-tít, dân A-mô-rít, dân Phê-rê-sít, dân Hê-vít, và dân Giê-bu-sít ở.
9 Nầy,tiếng kêu rêu của dân Y-sơ-ra-ên thấu đến ta, và ta đã thấy dân Ê-díp-tô hà hiếp chúng nó thể nào;

10 vậy bây giờ, hãy lại đây, đặng ta sai ngươi đi đến Pha-ra-ôn, để dắt dân ta, là dân Y-sơ-ra-ên, ra khỏi xứ Ê-díp-tô.

 • Chúa luôn kêu gọi và giao phó việc cho chúng ta.
  Nếu hôm nay Chúa gọi Cô Chú Anh CHị Em thì chính Cô Chú Anh Chị Em có khả năng hay việc gì để làm cho Chúa không?
 • Nấu ăn, hát ngợi khen cảm tạ Chúa, cầu thay, dâng hiến, hướng dẫn chương trình, đàn, cắm hoa…
 • Chúng ta có tin những lời kêu xin của chúng ta, Chúa nghe hết hay không?
 • Có, Chúa biết hết!
 • Tại sao Chúa không đáp lời ngay?
 • Điều chúng ta kêu xin có đúng, có đẹp lòng Chúa hay không?
 • Thời điểm của Chúa!
 • Chúa chuẩn bị con người làm điều đó!
 • Chúng ta có tin ngày nay Chúa sẽ giải cứu cho chúng ta không?
 • Trước khi vào đất hứa dân sự phải trãi qua một hành trình trong sa mạc. Hành trình này ngắn hay dài là do chính đức tin của họ. Ngày nay chúng ta cũng vậy. Nhưng dù trong Sa mạc Chúa vẫn bên cạnh, bảo vệ và tiếp trợ.

Ông Bà Anh Chị Em Cùng Học Với Lợi Tại Link Sau Nhé: https://www.youtube.com/watch?v=E4PaQphotTs