http://baigiangtinlanh.com
Kinh Thánh hằng ngày

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – ngày 08 tháng 09 năm 2019 – Những Làn Sơn Xanh

Những Làn Sơn Xanh

Kinh Thánh nền tảng: Thi Thiên 121

10 Hỡi con,hãy nghe và tiếp nhận các lời ta; Thì năm tháng của đời con sẽ được thêm nhiều lên.
11 Ta đã dạy dỗ con đường khôn ngoan, Dẫn con đi trong các lối ngay thẳng.
12 Khi con đi,bước chân con sẽ không ngập ngừng, Và khi con chạy, con sẽ không vấp ngã.
13 Hãy nắm chắc điều khuyên dạy, chớ buông ra; Khá gìn giữ nó, vì là sự sống của con.
14 Chớ vào trong lối kẻ hung dữ, Và đừng đi đường kẻ gian ác.
15 Hãy tránh đường ấy, chớ đi ngang qua nó; Hãy xây khỏi nó và cứ đi thẳng.
16 Vì nếu chúng nó không làm điều ác, thì ngủ không đặng; Bằng chưa gây cho người nào vấp phạm, thì giấc ngủ bị cất khỏi chúng nó.
17 Vì chúng nó ăn bánh của sự gian ác, Và uống rượu của sự hung hăng.
18 Nhưng con đường người công bình giống như sự sáng chiếu rạng, Càng sáng thêm lên cho đến giữa trưa.
19 Còn nẻo kẻ gian ác vẫn như tăm tối; Chúng nó chẳng biết mình vấp ngã vì đâu.
20 Hỡi con,hãy chăm chỉ về các lời ta, Khá nghiêng tai nghe những bài giảng thuyết ta.
21 Các lời ấy chớ để xa khỏi mắt con, Hãy giữ lấy nơi lòng con.
22 Vì lời ấy là sự sống cho người nào tìm được nó, Và sự khỏe mạnh cho toàn thân thể của họ.
23 Khá cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết, Vì các nguồn sự sống do nơi nó mà ra.
24 Con hãy dẹp ra sự gian tà của miệng, Và bỏ cách xa con sự giả dối của môi.
25 Mắt con hãy ngó ngay trước mặt, Và mí mắt con khá xem thẳng trước mặt con.
26 Hãy ban bằng cái nẻo của chân con đi, Và lập cho vững vàng các đường lối con,

27 Chớ xây qua bên hữu hay bên tả;

Mục đích bài học giúp cho chúng ta xác định rõ: Toàn bộ Kinh Thánh tức là Lời của Đức Chúa Trời và là kim chỉ nam cho con dân Ngài. Chúng ta xác quyết niềm tin là sẽ sống theo sự chỉ dẫn của Lời Chúa!

 • Chúng ta ưu tiên 3 người chọn 3 câu rồi chia sẻ bài học.
 • Xin liệt kê những sách nào trong Kinh Thánh dường như không phải Lời Chúa?
  Không có.
  Vậy chúng ta kết luận gì về Kinh Thánh?
  “Cả Kinh thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn. có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình,” (2Ti 3:16)
 • Ích lợi của Lời Chúa:
  C 10-13.

“Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, Ánh sáng cho đường lối tôi. “(Thi 119:105)

Quyển sách luật pháp nầy chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong; vì như vậy ngươi mới được may mắn trong con đường mình, và mới được phước. (Gios 1:8)

Vì lời của Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào đến đỗi chia hồn, linh, cốt, tủy, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng. (He 4:12)

Cũng hãy lấy sự cứu chuộc làm mão trụ, và cầm gươm của Đức Thánh Linh, là lời Đức Chúa Trời. (Eph 6:17)

 • Nếu không nương theo sự chỉ dẫn của Lời Chúa thì dễ lắm chúng ta sẽ đi theo đường lối kẻ ác.
  C 14-17,19
 • Cần học Lời Chúa như thế nào:
  C 20-27
  Chăm chỉ, đọc, nghiên cứu tìm hiểu, suy gẫm bằng cả tấm lòng, khi Lời Chúa chỉ ra cái sai thì phải thay đổi đường ác, Kiên định trong đường lối Chúa!

Ông Bà Anh Chị Em Cùng Học Với Lợi Tại Link Sau Nhé: https://www.youtube.com/watch?v=lWhHDhS_IIc