http://baigiangtinlanh.com
Kinh Thánh hằng ngày

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – ngày 09 tháng 07 năm 2019 – Không Trốn Chạy Nữa

Không Trốn Chạy Nữa

Kinh Thánh nền tảng: Giô-na 2:1–10

1 Đức Giê-hô-va sắm sửa một con cá lớn đặng nuốt Giô-na; Giô-na ở trong bụng cá ba ngày ba đêm.
2 Giô-na từ trong bụng cá cầu nguyện Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình,
3 mà rằng: Tôi gặp hoạn nạn, kêu cầu Đức Giê-hô-va, Thì Ngài đã trả lời cho tôi. Từ trong bụng Âm phủ, tôi kêu la, Thì Ngài đã nghe tiếng tôi.
4 Ngài đã quăng tôi trong vực sâu, nơi đáy biển, Và dòng nước lớn bao bọc lấy tôi. Hết thảy những sóng lượn và những ba đào của Ngài đều trải qua trên tôi.
5 Tôi đã nói rằng: Tôi đã bị ném khỏi trước mắt Ngài; Dầu vậy, tôi còn nhìn lên đền thánh của Ngài.
6 Nước bao phủ lấy tôi, cho đến linh hồn tôi; Vực sâu vây lấy tôi tư bề; Rong rêu vấn vít đầu tôi.
7 Tôi đã xuống đến chân nền các núi; Đất đã đóng then nó trên tôi đời đời. Hỡi Giê-hô-va Đức Chúa Trời tôi, nhưng Ngài đã đem mạng sống tôi lên khỏi hầm hố!
8 Khi linh hồn tôi mòn mỏi trong tôi, thì tôi nhớ đến Đức Giê-hô-va, Và lời cầu nguyện của tôi đạt đến Ngài, vào đền thánh Ngài.
9 Những kẻ chăm sự hư không giả dối, Thì lìa bỏ sự thương xót của mình.
10 Nhưng tôi,tôi sẽ dùng tiếng cảm tạ mà dâng của lễ cho Ngài; Tôi sẽ trả sự tôi đã hứa nguyện.
Sự cứu đến từ Đức Giê-hô-va!

11 Đức Giê-hô-va bèn phán cùng con cá, và nó mửa Giô-na ra trên đất khô.

 • Chạy trốn. Chúng ta thường chạy trốn, trốn tránh, từ chối khi nào?
 • Khi nhiều việc, áp lực, mệt mỏi.
 • Hay từ chối.
 • Khi chúng ta phạm tội, xích mích với anh em, làm chuyện không minh bạch!
 • Khi bị bắt bớ.
 • Chúng ta có trốn khỏi Chúa?
  Tôi sẽ đi đâu xa Thần Chúa? Tôi sẽ trốn đâu khỏi mặt Chúa? (Thi 139:7)
  Đôi khi hoạn nạn là do chúng ta đang làm một điều gì đó sai, và Chúa muốn điều chỉnh.
 • Chúng ta phải làm gì khi chúng ta rơi vào hoàn cảnh như vậy? (C 2-10)
 • Cầu nguyện, nhận biết Chúa là Đáng tha thứ.Nhận biết Chúa là Đấng giải cứu.
 • Ngợi khen , cảm tạ ơn Chúa! Tiếp tục cầu nguyện.
 • Nếu từ chối, thoái thác công việc Chúa chúng ta sẽ như thế nào?
  vì nếu ngươi làm thinh trong lúc nầy đây, dân Giu-đa hẳn sẽ được tiếp trợ và giải cứu bởi cách khác, còn ngươi và nhà cha ngươi đều sẽ bị hư mất; song nào ai biết rằng chẳng phải vì cớ cơ hội hiện lúc nầy mà ngươi được vị hoàng hậu sao? (Et 4:14)

Ông Bà Anh Chị Em Cùng Học Với Lợi Tại Link Sau Nhé: https://www.youtube.com/watch?v=qQNhfADNwM8